Българо-английски терминологичен речник

български

English

аварийна трудова злополука

major accident at work

Агенция за осигурителен надзор

Agency for Social Insurance Supervision

адвокат

lawyer is the general term for a person trained in the law and authorized to advise or represent others in legal matters; counselor = barrister - refer to a lawyer who conducts cases in court; attorney = solicitor - refer to a lawyer legally empowered to

адвокат за защита на обвиняемия

counsel for the defence

адвокат на обвинението

counsel for the prosecution

адвокат: наемам адвокат

engage the services of a lawyer

адвокат: обръщам се към адвокат

seek legal advice

адвокатска етика

legal etiquette

адвокатски права: получавам адвокатски права

be admitted to the bar

адвокатско пълномощно

power/letter/warrant of attorney

административни разходи

administrative costs

адресна регистрация, местоживеене

place of residence

акт

deed

акт за гражданско състояние

act of civil status

акт за злополука

accident report

акт за раждане

birth certificate

акт: смъртен акт

death certificate

акт: съдебни актове

court rolls

активно търсене на работа

active job search

акциз

excise

алиби: безспорно алиби

unquestioned alibi

алиби: потвърждавам алиби

substantiate an alibi

алиби: съмнително алиби

dubious alibi

алиби: установявам алиби

establish/prove an alibi

амбулаторен преглед

outpatient examination

безопасни условия на труд, техническа безопасност на труда

safety at work, safe working conditions

биологична смърт

biological death

болест

disease, sickness, illness

болка

pain

болничен лист

document for temporary incapacity for work

вредност, професионална вредност

hazard, occupationa hazard

временна нетрудоспособност

temporary incapacity/unfitness for work

вродена инвалидност

congenital invalidism

възмезден труд

gainful activity

възстановяване на пенсия/обезщетение по краткосрочното обществено осигуряване

reimbursement of benefit

възстановяване на правото на плащане

recovery of the right to benefit

Върховен административен съд

Supreme Administrative Court

Върховен касационен съд

Supreme Court of Casssation

върховен съдебен надзор

high court/supreme legislative supervision

готовност за труд, поставяне на разположение на бюрото по труда

availability for work

гражданин

national, citizen

група инвалидност

category of disability

двустранна конвенция по обществено осигуряване

bilateral social security convention

деблокиране на конто

release of a blocked account

деволутивен ефект

devolution effect

дееспособност

ability; efficiency, legal capacity

действам по съдебен ред против

take an action against

действам при законна самоотбрана

act under duress

действащо право

existing law, established law

действие от съдебен характер

judicial act

действителен

veritable

действителност

verity

декларация: митническа декларация

bill of entry

делегиран

vicarious

делегирана власт

vicarious authority

делегирано законодателство

subordinate legislation

дело

case; lawsuit; file (in office use)

дело за признаване (сделка, договор) за недействителен

nullity suit

дело, препратено в по нисшеинстанционен съд

remitted case

дело: водя делото на някого

hold/take a brief for sb

дело: граждански дело

civil trial; civil case

дело: завеждам дело срещу някого

bring an action against

дело: заповед за прекратяване на дело

supersedes

дело: отлагам дело

suspend proceedings

дело: отлагам делото за следващия ден

adjourn the case to the following day

дело: прехвърлям дело

dismiss a charge

дело: разглеждам дело отново

retry

дело: углавно дело

criminal trial

деловодител

record keeper

делото е насрочено за

the case will be tried/be down for hearing

ден: работен ден/делник -- празник; трудоден; човекоден; трудов ден

day: work(ing) day -- holiday; labour day; manday; field day

денонсиране

denunciation

детски добавки

family allowance

дефект в изработката

defect due to workmanship

дипломатически отношения: подновявам дипломатически отношения

resume diplomatic relations

дипломатически отношения: прекъсвам ~

break off diplomatic relations

дипломатически пратеник

envoy

диспансеризация

dispensarisation

диспозитив

operative part of the ruling

дистанционен достъп

access from remote locations

дисциплинарен съд

summary court

дисциплинарно уволнение

dismissal for breach in discipline

дисциплинарно уволнение

summary dismissal

длъжник

party liable

длъжности по съвместителство

plural offices

длъжностно лице

official

длъжностно лице

officer

длъжностно престъпление

abuse of trust

дневен ред (парл.)

rules of order

до второ нареждане

till further notice

добавка към пенсията

supplementary allowance

добиви от посеви

emblements

доброволен

voluntary

доброволно

of mere motion

доброволно изпълнение

voluntary enforcement

доброволно обществено осигуряване

voluntary social insurance

добросъвестно

in good faith

довереник

confidant

доверие: излъгвам доверието на

betray trust

доверител

principal; custodian; sub-custodian

доводи: излагам доводите си

state one’s case

доводите и фактите в полза на подсъдимия

the case for the defendant

договор в полза на трето лице

third party beneficiary contract

договор за доставка

contract for delivery

договор за забрана на опити с ядрено оръжие

test ban treaty

договор за заплащане на твърда договорена цена/за глобална сума

a lump sum contract

договор за наем на земя, който дава право на наемателя да строи върху нея

building lease

договор за наемане на кораб

charter party

договор за покупко-продажба

contract of sale

договор за попечителство

trust agreement

договор за попечителство върху имущество

deed of trust

договор за правна помощ

 

договор, според който наемателят поема разноските по ремонта на наетото помещение

repairing lease

договор: възобновяване на договор

revival of a contract

договор: едностранен договор

contract of benevolence

договор: колективен договор

collective agreement

договор: нормативен договор

lawmaking treaty

договор: оформям договор

draw up finalize/legalize/make legal

договор: по силата на договор

by virtue of a treaty

договор: подновяване на договор

revival of a contract

договор: подписвам сделка/договор

sign/conclude/strike a deal/contract

договор: развалям договор

break off; abrogate; cancel

договор: развалям договор

contract out

договор: рамков договор

underlying contract

договор: сключвам договор

enter into/conclude an agreement

договор: сключвам договор, влизам в договорни отношения

enter into contract with somebody

договор: трудов договор

contract of employment

договорна отговорност

liability under a contract/contractual liability

договорна претенция

contract claim

договорно задължен

liable under a deed

договорно задължение

privity in deed

договорно нарушение

violation of a treaty

договорно право

right under a contract

договорно предвиден

х provided for in the contract

доживотна присъда

life sentence

дознание следствие разпит

examination, inquest

доказан факт

fact in evidence

доказателства: оправдавам поради липса на доказателства

give one the benefit of the doubt

доказателства: осигурявам доказателства

supply evidence

доказателства: поради липса на доказателства

for want of evidence

доказателства: предоставям/давам доказателства

afford proof

доказателствена сила

conclusive / demonstrative / probative force

доказателство за вина

proof of guilt

доказателство по улика

presumptive evidence

доказателство: косвено доказателство

secondary evidence

доказателство: противно доказателство

counter evidence

доказателство: съвършено доказателство

close argument

доказателство: убедително доказателство

conclusive evidence

доказвам

substantiate

доказвам обвинението си срещу някого

bring a charge home to sb

доказващи вината улики

incriminating evidence

докладчик

reporting judge

документ за дарение

deed of gift

документ за покупка

purchase deed

документ за право на достъп до

clearance inwards

документ за правоспособност

certificate of qualification, proof of ability

документ за правоуправление на МПС

operator’s license AA

документ: секретен документ

restricted circulation

документи за самоличност 

identification papers

документи за собственост

documents of title

доларов (определен в долари)

dollar-denominated

доларов еквивалент

dollar value / terms of exports

домашен обиск

domiciliary visit

домашно посещение

home visit

доносчик

informant/informer

допускам доказателство

admit evidence

допускане

presumption of law

допълнителна работа

side-line employment

допълнителни и заключителни разпоредби

additional / supplementary and final provisions

допълнително доброволно осигуряване/трети стълб на обществено осигуряване

supplementary voluntary social insurance/third pillar of social insurance

досие

service record

досие на съдебното дело

documents pertaining to the case before the court

достатъчно основание

good cause, sufficient reason

достоверен

trustworthy, worthy of credit

достъп: документ за право на достъп до

clearance inwards

достъп: свободен достъп

unimpeded access

доход: бруто доход

gross return

доход: облагаем доход

tax revenue

доходност

earning capacity

дребна кражба

petty larceny

дружество: еднолично дружество

corporation sole

дълг: опрощавам дълг

compound

дългове, които все още се изплащат

pending debts

държа отговорен

hold responsible / accountable / liable

държавен архив

the Rolls

държавен дълг

national debt

държавен чиновник

civil/public servant

държавна администрация (държавни служители)

public administration (civil servants)

държавна измяна

high treason

държавна служба

public office

държавна такса

state fee

държавни разходи

public expenditure

дял: придобивам дял

acquire a stake

евентуален

possible, probable

ЕГН

standard public registry number (EGN)

единна бюджетна сметка

single account

единодушен

unanimous

единодушно: решението се взе единодушно

resolution was passed unanimously

еднокамерен

unicameral

едноличен търговец

sole trader

еднолично дружество

corporation sole

едностранен правен акт

deed poll

експертиза

expert examination

експертиза за установяване на психическото състояние

inquest of lunacy

експертиза на вещо лице

expert testimony

експертиза на почерка

handwriting identification

експлоатационни разходи

operating costs

експроприация

compulsory surrender

електронен носител

digital carrier?, diskette

ЕООД

SPLtd single person limited company

жалба

complaint; appeal

жалба

complaint

жалба за бавност

?delay complaint

жалба: въззизвна  ~

appeal

жалба: подавам ~ с/у

bring an action a/t sb

жалба: подавам ~ с/у

institute/take proceedings a/t

жалба: подавам апелативна ~

appeal

жалба: подавам апелативна ~

bring an appeal

жалба: подавам апелативна ~

give notice of appeal

жалба: подавам касационна ~

appeal to a court of casssation

жизнеспособност

viability

жилищен проблем

housing problem

жилищен район

residential quarter

жител

resident

заблуждение: въвеждам някого в заблуждение

betray sb into error

заболяване

registered disease

забрана

prohibition

забрана: договор за забрана на опити с ядрено оръжие

test ban treaty

забрана: отменям забрана

lift a ban

забрана: под забрана

under ban

забрана: пренебрегвам забрана

override a veto

забрана: слагам под забрана

put under a ban

забранена зона

restricted area

забранявам

enjoin

завеждам дело

go to law, initiate proceedings

завеждам дело за развод

sue for a divorce

завеждам съдебно дело срещу

bring/lay/enter action against, proceed against sb

заверено копие

true copy; authenticated copy

заверка на копие

exemplification

заверка: подпис за заверка

counter signature

завещавам

bequeath; devise

завещавам под попечителство

leave in trust

завещание

bequest; devise

завещание: допълнение към завещание

codicil

завещание: изпълнявам завещание

administer a will

зависим/наемен труд

employment

загуба

prejudice

загуба: понасям загуба

stand a loss

загубвам давност

become void by prescription

задължавам вменявам в дълг

obligate

задължавам да се яви в съда

bind over to appear

задължавам се

pledge; bind; engage oneself; undertake

задължен да плаща издръжка

be responsible for maintenance

задължение: данъчно задължение

tax liability

задължение: нарушение на задължение

breach of trust

задължение: общо задължение

consensual obligation

задължение: поемам задължение

contract/incur a liability

задължение: солидарно задължение

obligation binding on both parties

задължения: поемам задължения

contract liabilities

задължения: пренебрегвам задължения

abandon duties

задължения: просрочени задължения

backlog of outstanding payments

задължителна сила

binding force

задължителни указания

mandatory orders

заемам неутрална позиция

maintain a neutral position

заинтересовано лице

interested party

заинтересовано лице

privy

заинтересувана страна

party concerned/involved

заклеване пред съда

administration of an oath

заключение на вещо лице

conclusion of an expert

заключение на експертиза

expert findings/opinion/report

закон за авторското право

copyright law

закон за съдебната власт

Judiciary Act

закон на тълпата саморазправа

mob law

закон с обратна сила

retroactive statute

закон: в рамките на закона

within the confines of the law

закон: внасям/предлагам поправка в закон

move/propose an amendment

закон: законът урежда

a law regulates

закон: изискван от закона

statutory

закон: изисквания на закона

requirements/regulations/provisions of the law

закон: изпълнявам закон

administer a law

закон: отговорен пред закона

amenable to the law

закон: подчинявам се на закона

confirm to the law

закон: поправка/ изменение в закон

amendment

закон: предлагам поправка в закон

move/propose an amendment

закон: установен със закон

statutory

законен

vested

законен представител

legal representative

закони: сборник закони

body of laws

законна пречка

estoppage

законни отношения между гражданско правни субекти

privity

законова забрана

statutory prohibition

законови разпоредби

statutory provisions

законови рамки

legal framework

законово предписание

statuary form

законодателен орган

legislative body

законодателен път

channel of legislation

законодателство: делегирано законодателство

subordinate legislation

закононарушение

breach of law, legal offence

закононарушител

law breaker

законопроект: законопроекта минава по бързата процедура

race a bill through

законопроект: отхвърлям законопроект

reject/throw out the bill

законопроект: спирам разглеждането на законопроект

block the bill

законосъобразност

conformity with law

законът влиза в сила

the law comes into effect

закоравял престъпник

hardened criminal

закривам заседание

leave the chair

закрито заседание

a closed meeting

закупуване на пенсионни права/пожизнен анюитет

purchasing pension rights

залагам

put in pledge/ pledge

заличавам в регистъра

strike off the register

заличавам регистрация

cancel a registration

залог

pledge

залогодател

pledgor

залогополучател

holder of a pledge

замесен в престъпление

concerned in a crime

заобикалям закона

evade regulations

запис на заповед

promissory note

записвам

score up

заплата: фонд работна заплата

wages fund

заплащане

payment

заплащане в зависимост от изпълнението/на комисионна;на процент

payment by performance/commission/linked with financial performance

заплащане в натура

payment in kind

заповед за залавяне на избягал затворник

escape warrant

заповед за запориране/изземване

distress warrant

заповед за конфискуване

warrant of attachment

заповед за обиск

search warrant

заповед за опразване на помещение

evict order

заповед за прекратяване на дело

supersedes

заповед: заповед за конфискуване

warrant of attachment

заповед: заповед за обиск

search warrant

заповед: писмена заповед

warrant

заповед: съдебна заповед

judicial writ

заподозрян

suspect

запор

seizure

запор до съделител

 

запор на заплатите

garnishment of wages

запор на имущество за обезщетяване на вземане

distraint

запор: налагам ~

seize

запорирам

seize

започвам бракоразводно дело

take divorce proceedings

запретителна бележка

note of blocking

запретително разпореждане

restrictive injunction

заразоносителство

infection carrying

заседание

sitting

заседание на върховния съд

a sitting of the supreme court

заседание при затворени врати

meeting in camera

заседание: закривам заседание

leave the chair

заседание: откривам заседание

take the chair

заседание: пленарно заседание

full session

заседание: при открито заседание

in open court

заседание: съдебно заседание

sitting of court

застрахователен случай

occurrence of the event insured

застрахователна полица

all risk insurance policy

застраховка : поемам застраховка

underwrite a risk

застроена площ

built up area

застъпвам се за

put in a plea for

застъпничество, защита, препоръчване

advocacy

затвор: строг тъмничен затвор

close/solitary confinement

затворник 

prisoner/ prison inmate

затлъстяване

obesity

зачерквам

score out

зачитане на осигурителен стаж

aggregation of periods of insurance (years are creditted to pension)

защита на здравето

health advocacy

защита; закрила

protection

заявител

declarant

заявление във връзка с дневния ред

procedural motion

заявяване на вот на недоверие

motion for censure

ЗВАС - закон за върховния административен съд

Supreme Administrative Court Act

здравословни и безопасни условия на труд

occupational safety & health; safe and healthy working conditions

земеделски фонд

land reserve

землище

land belonging to the territory of; on the land of

земя под аренда

land on lease

земя: безстопанствена земя

land in abeyance

земя: договор за наем на земя, който дава право на наемателя да строи върху нея

building lease

зестра

dowry

злодеяние

foul deed

злоупотреба

misfeasance, malfeasance

злоупотреба с власт

abuse of administrative authority

злоупотреба с; незаконно присвояване;

defalcation

злоупотребявам

make improper use of

знак: воден знак

watermark

зона: гранична зона

border area

зона: забранена зона

restricted area

ЗСВ - закон за съдебната власт

Judiciary Act

избирам чрез тайно гласуване

ballot for

избирателен списък

register of electors

избирателно право

elective franchise, suffrage

изборна програма

election manifesto

изборни обещания

election pledges

изборни: правя изборни машинации

rig an election

извеждам документ: изведен документ

a document bears a stamp and a date of registration

извънбрачна връзка

criminal connection

извъндоговорна отговорност

non contractual liability

извънреден и пълномощен посланик

ambassador extraordinary and penitentiary

извънредни пълномощия

emergency powers

извънредно положение

state of emergency

извънсъдебно разрешаване на спорове

alternative dispute resolution (ADR)

извършвам наказуемо действие

incur criminal responsibility

извършвам справка

check up, make inquiries, consult for information

извършване на наказуемо действие

commission of an offence

изглаждам различия

adjust differences

издавам квитанция

make out a receipt

издръжка

necessary

издръжка: задължен да плаща издръжка

be responsible for maintenance

издължавам се напълно

discharge one’s liabilities in full

изземвам имуществото на

levy a distress

изискван от закона

statutory

изисквания на закона

requirements/regulations/provisions of the law

изискуемо вземане

recoverable debt

изключително право

prerogative

излагам доводите си

state one’s case

излежавам наказание

complete one’s sentence, serve one’s term

изложение на фактите по същество

recital of facts

изменение в закон

amendment

износно мито

export duty

изнудвам

pinch

изплащам ипотека

repay a mortgage debt

изплащане върната сума

repayment

изплащане на издръжка

maintenance allowance

използвам правни средства за обжалване

resort to a remedy

използване на доказателства

exercise of remedies

изправителен дом

bridewell

изправяне на пороци на документ

remove defects

изпращам призовка

send/deliver subpoena

изпълнителен комитет

executive board/committee

изпълнителен лист

bailiff order

изпълнителен лист

precept, writ of execution

изпълнителен лист за запор

writ of extent

изпълнява условията

meet the requirements

изпълнявам завещание

administer a will

изпълнявам задълженията си

meet commitments

изпълнявам закон

administer a law

изпълнявам спазвам разпоредбите закона

comply with the regulations

изричен

specific; express

изрично (упоменато) условие

express condition

изрично споразумение

express agreement

изслушвам адвокатите и на двете страни

hear counsels on both sides

изтичане на договор

expiration of an agreement

изтичане на срок

effluxion

изчаквателен период

waiting period

изчерпване на вътрешнодържавните правни средства

exhaustion of local remedies

икономисвам разходи

save expense

икономически активно население

economically active population

имам обратна сила

have retroactive effect

имам пълна свобода на действие

act without hindrance

име: под чуждо име

under an assumed name

имот: движим имот

chattels

имот: наследявам имот

come into property

имот: недвижим имот

immovable property; real estate/property

имот: неипотекиран имот

clear of mortgage

имот: прехвърляне/преписване на имот/документ за ~

conveyance

имот: разпореждам се с имот

run a property;

имотен ценз

means test, property qualification

имоти в чужбина

foreign possessions

имотно състояние

property status

имуществен опис

schedule of property

имуществено състояние

financial condition

инвентарен списък

list of assets and liabilities

инструкция; инструктаж

instruction

инцидент: пограничен инцидент

border incident

ипотека: необременен свободен от ипотеки

unencumbered

ипотекиране

encumbrance

ипотекиране на движима вещ

chattel mortgage

ипотекирано имущество

pledged property

ипотечен заем

loan on mortgage

иск да се признае право

claim a right

иск жалба тъжба

plaint

иск за компенсация

claim for indemnity

иск за нарушаване на патентното право

action for infringement

иск за обезщетение на нанесени вреди и загуби

take action to recover damages

иск за обявяване на невалидност

nullity suit

иск за установяване на злополука

claim to determine an accident

иск: иск за обида/клевета

action for libel

иск: колективен иск

total claim

иск: насрещен иск

cross action

иск: насрещен иск/ предявявам ~

counterclaim

иск: оспорвам ~ изцяло

dispute the claim in full

иск: оспорвам иск

resist a claim

иск: отговор на искова молба

cross bill

иск: оттегляне на иск

abandonment

иск: поддържам иск

sustain a claim

иск: право на иск

right of action

иск: предявявам иск за вреди и загуби

sue for damage

иск: предявявам иск за щети

claim damages

иск: предявявам иск срещу

bring a suit against

иск: предявявам насрещен иск

bring a cross action

иск: признавам ~ до сумата

admit the claim up to the amount of

иск: признавам ~ изцяло

admit the claim in full

иск: признавам ~ по основание, но оспорвам размера му

admit the basis fo the case but dispute the amount

иск: удовлетворявам иск

access/allow a claim

искам развод от

sue for a divorce

искане към съда

prayer to the court

искане пред съда за издаване на решение или постановление

motion

искова молба

a statement of claim//plaintiff's statement of claim

искова молба

writ of summons

ищец

plaintiff

ищец; тъжител

claimant, suitor, demandant, plaintiff

кадастър на земята

land register

кандидатирам се

stand for election

кандидатирам се за пост

run for an office

канцеларско дело

file?, chancery case?

капитал: оборотен капитал

working capital

капитал: спекулативен капитал

risk bearing capital

капитулация: безусловна капитулация

unconditional surrender

карантина

quarantine

карцер

little ease

каса: взаимоспомагателна каса

benefit society

касационен съд

court of cassation

касов ордер

disbursement vouch, order of payment

касоразбивач

picklock

като възражение

in remonstrance

кауза: пледирам каузата на

hold/take a brief for sb

качество: в качеството на

in one’s capacity of

килия на осъдените на смърт

condemned cell

клевета (обикн. в писмена форма)

libel

клевета: иск за клевета

action for libel

клевета: устна клевета

slander

клевета; обида

defamation of character

клеветя устно

slander

клетва по съвест клетвена декларация

oath of disclosure

клетва: обвинявам нкг под клетва

swear an accusation against s.o.

клетвена декларация: писмена клетвена декларация

affidavit

клетки за подреждане на делата по поредност на насрочване

31-day bins/sections

клинико-социална среща

clinical-social meeting

кодекс: гражданско процесуален кодекс

code of civil procedures

кодекс: наказателен кодекс

criminal code

козирка

roof grandstand; hood; supported canopy

колегия

body, association, college, college of barristers; the Bar

колегия

department

колективен договор

collective agreement

колективен иск

total claim

колективен трудов договор

collective agreement

колективно преговаряне

collective bargaining/negotiations

комисия: мандатна комисия

credentials committee

комисия: междуведомствена комисия

joint committee

комисия: ревизионна комисия

audit commission

комитет: изпълнителен комитет

executive board committee

комитет: постоянен комитет

standing committee

компенсация за повредена стока

breakage

компенсирам (загуби)

repair, indemnify

компенсирам за нанесени вреди

give redress

компетентен съд

court of competent jurisdiction

компетентност

capacity

комплектован документ

complete

Конвенция №111 относно дискриминацията в труда и професиите, 1958 г.

Discrimination (Employment & Occupation) Convention, No 111, 1958

Конвенция №12 относно обезщетението при трудова злополука, 1921 г.

Workmen's Compensation (Accidents) Convention No 12, 1921

Конвенция №18 относно професионалните заболявания, 1925 г.

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention No 18, 1925

Конвенция №19 относно еднаквото третиране на чужденците и местните работници при даване на обезщетение в случай на злополука, 1925 г.

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention No 19, 1925

Конвенция №24 относно осигуровка болест (индустрия), 1927 г.

Sickness Insurance (Industry) Convention, No 24, 1927

Конвенция №24 относно осигуровка старост (индустрия), 1933 г.

Old-Age Insurance (Industry) Convention, No35, 1933

Конвенция №25 относно осигуровка болест (земеделие), 1927 г.

Sickness Insurance (Agriculture) Convention, No 25, 1927

Конвенция №3 относно закрилата при майчинство, 1919 г.

Maternity Protection Convention No3, 1919

Конвенция №32 за закрила на докерите срещу злополуки (ревизирана), 1932 г.

Protection Against Accidents (Dockers) Convention (Revised), No 32, 1932

Конвенция №35 относно осигуровка старост (индустрия), 1933 г.

Old-Age Insurance (Industry) Convention, No 35, 1933

Конвенция №36 относно осигуровка старост (земеделие), 1927 г.

Old-Age Insurance (Agriculture) Convention, No 36, 1933

Конвенция №37 относно осигуровка инвалидност (индустрия и др.), 1933 г.

Invalidity Insurance (Industry, etc.) Convention, No 37, 1933

Конвенция №38 относно осигуровка инвалидност (земеделие), 1933 г.

Invalidity Insurance (Industry, etc.) Convention, No 38, 1933

Конвенция №39 относно осигуровка смърт (индустрия и др.), 1933 г.

Survivor's Insurance (Industry, etc.) Convention, No 39, 1933

Конвенция №40 относно осигуровка смърт (земеделие), 1933 г.

Survivor's Insurance (Agriculture) Convention, No 40, 1933

Конвенция №44 за безработица, 1934 г.

Unemployment Provision Convention, No 44, 1934

Конвенция №55 относно задълженията на корабопритежателя при болест или злополука на моряците, 1936 г.

Shipowners' Liability (Sick & Injured Seamen) Convention, No 55

Конвенция №56 относно болест на моряците, 1936 г.

Sickness Insurance (Sea) Convention, No 56, 1936

Конвенция №71 относно пенсиите на моряците, 1946 г.

Sickness Insurance (Sea) Convention, No 71, 1946

Конвенция №8 за обезщетенията за безработица (корабокрушение), 1920 г.

Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention, No 8, 1920

Конвенция за защита правата на човека и основните свободи/Европейска конвенция за правата на човека (СЕ)

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms-European Convention on Human Rights

конкуренция: нелоялна конкуренция

unfair competition

конституция 

fundamental law

консултация

consultation, advice

контрааргумент

proof to the contrary

контрабандни стоки

prohibited goods

конфискация

seizure

конфискувам

effect a seizure; seize

конфискувам по съдебен ред

evict

конфискуване: заповед за конфискуване

warrant of attachment

концесионна такса

licence fee

конюнктура

economic activity

копие: заверено копие

authenticated copy

кораб: океански кораб

sea going vessel

кораб: речен кораб

vessel of inland navigation

кораб: търговски кораб

merchant vessel

корумпирам се

deteriorate

косвени улики

circumstantial evidence

косвени улики доказателство

indirect evidence

косвено

by implication

косвено доказателство

secondary evidence

крадец на дребно

pilferer

краен потребител

ultimate customer

кражба

larceny

краткотрайна услуга

casual work

краткотрайна/фрикционна безработица

frictional unemployment

кредит: неограничен кредит

blank credit

кредитна политика: рестриктивна кредитна политика

restrictive credit policy

криминогенен

crime-inducing

кръвно родство по майчина линия

cognation

купувам по цени на дребно

buy at retail

курортно лечение

spa treatment

легализирам завещание

probate

лека присъда

lenient sentence

лекарска консултативна комисия

medical advisory committee

лекуващ лекар

doctor in charge

лечебен ефект

health effect

лечение

medical treatment

лизингодател

lessee

лизингополучател

lessor

ликвидатор

trustee in bankruptcy

липса: поради липса на доказателства

for want of evidence

лист: изпълнителен лист

writ of execution

лихва за просрочка

interest in arrears

лице (родово)

natural person, legal person (on context)

лице, което е в законни отношения с друго лице

privy

лице, което подкупва съдебни заседатели

embracer embracery

личен паспорт

internal passport

лични и имуществени отношения

personal and pecunary relations

лично отговорен

severally liable

лично предпазно средство

personal protective equipment

лишавам някого от наследство

cut off a heir

лишавам от адвокатски права

disbar

лишавам от избирателно право

disfranchise

лишаване от граждански права

infamy

лишаване от права неправоспособност

disqualification

лишаване от свобода

prison sentence

лъжесвидетел

false witness

лъжесвидетелство

false testimony

малолетен

underage

малолетен престъпник

juvenile offender

малтретиране

ill treatment

мандатна комисия

credentials committee

марка: гербова марка

revenue stamp

маршрут на документ

route of a document

масово уволнение

collective redundancy

материални вреди

injury to property

машинации: правя изборни машинации

rig an election

медико-социален план

medical-social plan

медицинско свидетелство

bill of health

междуведомствена комисия

joint committee

Международен пакт за икономически, социални и културни права (1966 г.)

International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights

Международна асоциация по обществено осигуряване

International Social Security Association

Международна класификация на болестите

International Classification of Diseases

Международна организация по туризъм

World Travel Organization

международноправно обвързан

binding under international law

менителница: плащам менителница

retire a bill

мерки: обезпечителни ~

 

мерки: привременни ~

 

местен обществен посредник

ombudsman

местожителство

residence

местожителство или седалище: имам ~ 

to be resident or established

местопрестъпление

place / scene of crime

минимална работна заплата

minimum monthly salary

министерско постановление

ministerial order

министерство

government department/government office

мирови съдия

justice of peace

митническа декларация

bill of entry

митнически формалности: извършвам митнически формалности

effect customs clearance

младежка безработица

youth unemployment

многостранна конвенция по обществено осигуряване

multilateral social security convention

мобилност на работната сила

labour force mobility

може да заема длъжност

may serve in the capacity

молба

application?; motion, petition, summons

молба

suit

молба за напускане

letter of resignation

молба за помилване

petition for mercy/a pardon; plea for clemency

молба за преглед по реда на надзора

petition for review

молба за разсрочване на плащанията

request for respite

молба: искова молба

writ of summons

молител

 

моля за удължаване на срок

request an extension of time

морална/неимуществена вреда

non-pecuniary damage

мълчаливо споразумение

implicit agreement; tacit agreement

място на работа

place of employment

място на раждане

natural domicile

на дребно: търговец на дребно

retail dealer

на именно повикване се явиха

at the calling of names appeared

на местопрестъплението

in flagrant delict

на подсъдимата скамейка съм

be in the dock

надбавка

supplementary sum

наддавам за

bid for

наддаване на търг

bidding

наднормено тегло

overweight

надчитам

surcharge

наем: неизплатен наем

back pay

наемател (при лизинг)

lessor

наемен работник

employed person

наемодател (при лизинг)

lessee

назначавам попечител

appoint a trustee

наказание лишаване от свобода

sentence of imprisonment

наказание: определям наказание

award punishment

наказание: смъртно наказание

capital punishment

наказателен

retributive

наказателен кодекс

criminal code

наказателен процес

criminal proceedings

наказателен регистър

register of (previous) convictions

наказателно законодателство

penal legislation

наказателно преследване: прекратявам наказателно преследване

abandon a prosecution

наказателноправна разпоредба

penal provision

наказателноправна реформа

penal reform

наказуем

indictable

наказуемо действие

penal act

наказуемо действие: извършвам наказуемо действие

incur criminal responsibility

наказуемо деяние

indictable offence

наказуемо нехайство

criminal negligence

накърнявам

violate

накърнявам интересите на

to be prejudiced to the interests of

накърняващ държавната сигурност

prejudicial to the safety of state

налагам вето

interpose a veto

налагам запор на изземвам

distrain

налагам ограничения

impose restrictions

налична сума

effective money

наложен платеж: с ~

carriage forward

намаляване на наказанието

abatement of penalty

намаляване на присъда

reduction of sentence

намаляване на тарифната норма

reduction in rates

нападение с телесна повреда

assault and battery

нападение: терористично нападение

terror raid

напомняне за плащане

summons to pay

направление

referral

наредба

regulation, rules

наредба

regulation

нареждане: съдебно нареждане

writ

нарушавам

violate, contravene

нарушавам неутралитет

infract neutrality

нарушавам престъпвам

infringe

нарушаване на неутралитета

violation of neutrality

нарушаване на професионалната етика

infamous conduct

нарушение

violation, contravention

нарушение на владение

breach of close

нарушение на договорна гаранция

breach of warranty

нарушение на задължение

breach of trust

нарушение на закона

failure to observe the law

нарушение на обществения ред

breach of the peace, disorderly conduct

нарушение: договорно нарушение

violation of a treaty

нарушител

violator

нарушител престъпник

offender

наръчник

reference book

наследник по завещание

beneficiary; heir under will

наследодател - наследник

legator - legatee

наследствена пенсия

survival pension

наследствено право

law of succession, right of succession

наследство

bequest

наследявам имот

come into property

насочена жалба

raised appeal

насрещен иск

counterclaim

насрочвам

fix/set the date/day for

насрочвам дело

? Schedule a hearing

насрочен за

schduled for

настъпване на професионално заболяване/трудова злополука

occurrence of an occupational disease/industrial unjury

насърчаване започването на самостоятелна стопанска дейност

(start-up) business creation grant

насърчаване на заетостта

employment promotion

начален капитал

original assets

не зачитам закона

defy the law

не се признавам за виновен

defend the case

не се явявам за свидетел

fail to appear

небрежно лекомислено действие

active negligence

небрежност неизпълнение на задължение

negligence

невалиден

void

невалиден недействителен без законна сила

inoperative

невинен: признавам за невинен

a verdict of not guilty

невинност: установявам невинност

ascertain innocence

невменяем

mentally irresponsible

невмешателство ненамеса

non intervention

недвижим имот

immovable property; real estate/property

недвижим имот, взет като гаранция срещу дълг

property charged as security for a debt

недвижима собственост

chattel real

недвусмислен 

unambiguous, unequivocal, univocal

недееспособност

legal disability / incapacity

недействителен

void

недействителен: дело за признаване (сделка, договор) за недействителен

nullity suit

недеклариран (на митница)

unentered

недоказуем

unprovable

недопустимо облагодетелстване

undue preference

недъг

handicap

недължима сума/недължимо плащане

undue benefit

незаконен арест

unlawful detention

незаконно

unduly

незаконно навлизане посягам на права

encroach

незаконно присвояване

deforcement

незачитане

defiance

незначително престъпно деяние

minor offence

неизплатен

unredeemed, unsettled

неизплатени данъчни суми

tax arrears

неизплатени суми от издръжка

maintenance arrears

неизпълнен

unredeemed

неизпълнение на договор

inexecution, non fulfilment

неизпълнение на задължение

non feasance

нелоялна конкуренция

unfair competition

ненормални условия на труд

abnormal working conditions

необоснован иск

false claim

необременен свободен от ипотеки

unencumbered

необходимо условие

prerequisite

необявен

undisclosed

неограничен пълномощен

plenipotentiary

неограничени пълномощия

plenary powers

неопровержим

unassailable, undeniable, unrebuttable

неоснователно подозрение

unfounded suspicion

неоспорван

uncontested

неоспорим

uncontested, undeniable

неосъждан

first offender

неотменяема претенция

vested remainder

неплатежоспособно лице

defaulter

неплатен отпуск

unpaid leave

неподлежащ на запор

privileged from distress

неправителствена/нестопанска/обществена организация/с идеална цел

non-profit/non-governmental organization

неправомерен

contrary to law

неправоспособност, неспособност

disability

непредвидени обстоятелства

unforeseen circumstances

непредвидени разноски

incidental expense

непреднамерен

unpremeditated, unwitting

непреднамерено убийство

manslaughter, misadventure

непреднамерено убийство поради небрежност

involuntary manslaughter

непредумишлен

unpremeditated

непредумишлено убийство

chance medley

непредумишлено убийство в афект

voluntary manslaughter

непреки щети

remote damages

непреодолима сила/природно бедствие/форс-мажорно обстоятелство

force majeure/act of God

непристойно поведение

indecent conduct/ act of indemnity

непълна заетост/рбота при непълно работно време

part-time work

непълнолетен ?пълнолетен

under age ? of full age

непълнолетие

nonage

неразпространение на ядрено оръжие

non proliferation of nuclear weapons

нередовен документ

 

неспазване на дадено обещание

breach of promise

несправедлив

unjust

несправедливост

breach of justice

несъблюдаване неспазване

non observance

несъстоятелен

untenable

несъстоятелен аргумент

untenable argument

несъстоятелност: обявявам в несъстоятелност

declare insolvent

неуважение на съда

contempt of court

неумишлен

unintentional

неумишлено

without intention

неупоменат

unquoted

неупълномощен

unauthorized

неуреден

unsettled

неустойка

forfeit

неутрална земя

neutral ground

неформален сектор, работа на черно

informal sector, black labour market, moonlighting

неявяване в съд

default of appearance

неявяване на уречено място

failure to appear

нищожен

void

нищожен невалиден (договор)

inept

ножица между цените на едро и дребно

trade margin

номер: партиден номер

lot/batch number

нормална цена

regular price

нормативен договор

lawmaking treaty

нормативна уредба

enactment

нотариален акт

a deed executed and authenticated by a notary; instrument of title; title of ownership

нотариален акт за поземлена собственост

land certificate

нотариален акт за продажба

act of sale

нотариално заверен подпис

signature verified by a notary

нотариално заверяване

notarial act

обвинен съм в

be indicted for

обвинение: адвокат на обвинението

counsel for the prosecution

обвинение: доказвам обвинението си срещу някого

bring a charge home to sb

обвинение: оттеглям обвинение

withdraw a charge

обвинение: отхвърлям обвинение

answer a charge

обвинение: повдигам обвинение с/у нкг

bring an accusation against s.o

обвинение: точка от обвинението

count of an indictment

обвинителен акт (гражданско право)

origination summons

обвинителен акт обвинение

indictment

обвинявам в държавна измяна / дискредитирам

impeach

обвинявам в несъстоятелност

hammer

обвинявам нкг под клетва

swear an accusation against s.o.

обвинявам някого в нещо

bring a charge of sth against sb

обвинявам някого в престъпление

charge a crime upon sb

обвинявам по съдебен ред

initiate legal action

обвиняем

defendant, respondent; accused

обвиняем: адвокат за защита на обвиняемия

counsel for the defence

обезобразяване

defacement

обезпечителна мярка

 

обезсилвам недопустимо решение

nullify

обезсилени акции

displaced shares

обезценка

impairment

обезщетение

compensation; indemnity; damages; compensation for losses

обезщетение за нанесени телесни вреди

damages for pain and suffering

обезщетение: получавам ~

be awarded a damage

обезщетявам

recompense

обезщетявам вреда

redress an injury

обективни предели

objective boundaries

обжалвам

appeal a/t, lodge/bear an appeal a/t

обжалвам присъда

appeal against a sentence

обжалване на присъда

appeal against a sentence

обжалване
въззивно и контролно-отменително ~

appeal, appeal proceedings, appeal and cassation,
appellate and cassation appeal

обжалвано решение

appealed decision

обида: иск за обида

action for libel

обикновена трудова злополука

usual accident at work

обирам върша дребни кражби

pilfer

обиск

police raid

обиск и конфискация

search and seizure

обиск: домашен обиск

domiciliary visit

обиск: съдебна заповед за обиск

search warrant

облагаем

excisable, taxable/be subjected to tax

облагаем доход

tax revenue

облагам с данък

lay under tribute

област

region; province; district

облечен с правомощия

vested with powers

облигационен иск

 

облигационно право

law of obligation

обличам във власт

vest with power

оборот: търговски оборот

sales returns

оборотен капитал

working capital

оборотен фонд

revolving fund

оборотни средства

circulation medium

образувам търговско дружество

incorporate a business

образуване на дело

case

образуване на производство

institute proceedings

обратна сила: закон с обратна сила

retroactive statute

обратна сила: имам обратна сила

have retroactive effect

обратна сила: с обратна сила

retroactive

обръщам се към адвокат

seek legal advice

обръщам се към съда

seek redress in court

обстоятелства по дело

findings

обстоятелства: непредвидени обстоятелства

unforeseen circumstances

обстоятелства: смекчаващи обстоятелства

mitigating circumstances

обстоятелства: утежняващи вината обстоятелства

aggravating circumstances, culpatory evidence

обстоятелствена част

descriptive part

обща амнистия

act of grace

обща гражданска застраховка

insurance against civil liability

обществен ред: нарушение на обществения ред

breach of peace

общи и преки избори

election by direct universal suffrage

община

municipality

общо и равно изборно право

universal and equal suffrage

общодостъпен

free for all

общоизвестен факт

fact of common knowledge

общополезна дейност/комунални услуги

community work

обявавям нищожност

proclaim null and void

обявена стойност

declared value

обявявам амнистия

proclaim an amnesty

обявявам в несъстоятелност

declare insolvent

обявявам държавен дълг за нищожен

repudiate a public debt

обявявам извънредно положение

proclamation of a state of emergency

обявявам на търг

put up for sale

ограничавам служебно начало

restrict the ex officio principle

ограничаване на срока на давност

negative prescription

ограничена вменяемост

diminished responsibility

ограничения: налагам ограничения

impose restrictions

ограничения: премахвам ограничения

lift restrictions

ограничително условие

restrictive condition

одит върху изпълнението (за законо- и целе- съобразност)

performance audit = Economy, Efficacy, Efficiency (legal & cost-efficiency)

одобрение: специално одобрение

express authorization

оздравяващ

convalescent

оказвам съпротива на държавната власт

resisting a constable in the execution of his duty

окончателна продажба

outright sale

окончателно гласуване на законопроект

final passage

окръжен съд

district court

опека

custody

опис

registry

опис

inventory

опис: имуществен опис

schedule of property

описна книга 

inventory book 

описна книга на изпълнителните дела

inventory book for the execution of cases

опит за убийство

attempted murder

оправдавам поради липса на доказателства

give a person the benefit of doubt

оправдавам реабилитирам оневинявам

exculpate exculpatory

оправдаване реабилитиране оневиняване

exculpation

оправдан съм по

be acquitted on

оправдателна причина

self defense

оправдателни документи

 

оправомощявам

furnish with power

определение  

ruling

определение за отказ

 

определение на съда, постановявани в хода на исковото производство

trial court judgments issues in the course of legal proceedings

определям дневния ред

fix the agenda

определям размера на наказанието

fix a penalty

определям размера на щетите

assess damages

опровержение

refutal

опровержим

refutable

опрощавам дълг

compound

опрощаване на данъци

remission of charges

орган: законодателен орган

legislative body

ордер: касов ордер

disbursement vouch

осакатявам повреждам

mutilate

освидетелстване

certification

освобождавам имущество от попечителство, пускам на свобода

release

освобождавам някого от отговорност

relieve s.o. of their responsibilities

освобождавам от ипотека

disencumber

освобождавам под гаранция

release on bail

освобождавам стоки от мито

take the duty off goods

освобождавам/откупвам от залог

take out a pledge

освобождаване от затвора

discharge/release form prison

осигурителни плащания при безработица

unemployment insurance benefits

осигуровка за болест

sick benefit

осигуровка за живот

endowment assurance

оскърбление: преднамерено оскърбление

deliberate affront

основавам правоотношение

establish a legal relationship

основание

prerequisite

основна заплата

basic salary

особен залог

 

особен представител

guardian ad litem

особени искания

special requests

особено искане

 

оспорвам

contest

оспорвам валидността

contest the validity

оспорвам завещание

dispute a will

оспорвам иск

resist a claim

оспорване на иск

rejection of a claim

оставам в сила (остава в сила)

remain in force, keep effective

оставка

letter of resignation

оставям без движение

leave without movement

оставям касационна жалба без уважение

deny cassation appeal as unfounded

остатъчен

residuary

остро заболяване

acute disease

осъден задочно

sentenced in absence

осъждам на плащане поради нанесени вреди и причинени загуби

order damages

осъждам обвиняемия

find against the defendant

отбелязвам в протокола

record in the minutes

ответник

defendant; respondent

ответник

respondent

ответник по бракоразводно дело

correspondent

отговарям на обвинение

rejoin

отговоност на работодателя при трудова злополука или професионално заболяване

employer's resposibility in case of an accident at work and occupational disease

отговор на ответник

rejoinder

отговор на ответника

response of the defendant

отговорен пост

responsible position

отговорен пред закона

amenable to the law

отговорен: държа отговорен

hold responsible

отговорен: лично отговорен

severally liable

отговорност: нося отговорност

bear responsibility

отговорност: освобождавам някого от отговорност

relieve s.o. of their responsibilities

отговорност: отхвърлям всякаква отговорност

decline all responsibility

отговорност: солидарна и лична отговорност

collective and several responsibility

отговорността пада на

the responsibility lies with

отделение

department

отделение

division

отказ (от)

withdrawal

отказ от дело

non joinder

отказвам се

withdraw

отказвам се от денонсирам (договор)

renounce

отказвам се от длъжност

relinquish one’s appointment

отказвам се от права / право

abandon rights; waive a privilege / right

откривам заседание

take the chair

откривам процес по несъстоятелност

institute bankruptcy proceedings

откриване на процес

institution of proceedings

открито заседание

public sitting

откупувам залог

redeem a pledge

откупуване

pre-emption

отлагам

respite

отлагам дело

suspend proceedings

отлагам делото за следващия ден

adjourn the case to the following day

отлагам заседание

adjourn a meeting

отлагам издаването на присъда

defer a sentence

отлагане: прибягвам до средства за отлагане

resort to remedy

отменяем

revocable

отменям

deprive from effect

отменям анулирам

rescind

отменям закон

rescind a law

отменям неправилно решение

override improper decision

отменям парична глоба

remit a fine

отменяне анулиране

rescission

отменяне оттегляне анулиране

revocation

отмяна

repeal

отнасям се до съда

submit to the (non exclusive) jurisdiction of the court

отнемам поданство

deprive sb of one’s nationality

отнемане (на права)

withdrawal

отнемане на документа за правоуправление на МПС

driving ban

относно

regarding

отпуск по болест

sick leave

отпуск по болест/поради временна нетрудоспособност

sickness leave/absence due to sickness

отрицателна престация - н., к. не трябва да се направи по силата на договор

 

отрязък

 

отсрочка

extension of time

отсрочка на присъда

arrest of judgement

отстраняване уволнение преместване

removal

отсъствие на доказателства

failure of proof

оттеглям молба

abandon a motion

оттеглям обвинение

withdraw a charge

оттеглям свидетелските си показания

withdraw testimony

оттеглям се

withdraw

оттеглям се от пост

recede from a position

оттегляне на иск

abandonment

оттегляне: в сила до оттеглянето

valid until recalled

отхвърлям всякаква отговорност

decline all responsibility

отхвърлям законопроект

reject/throw out the bill

отхвърлям изпълнение на договор, отказвам да изпълня договор

repudiate a contract

отхвърлям иск

disallow an objection

отхвърлям обвинение

answer a charge

отхвърлям обвинението/иска

find for the defendant

отхвърлям правно средство за обжалване

reject an appeal

отхвърлям предложение

turn down a proposal

отхвърляне на молба

rejection of a motion

отхвърляне на отделни точки от обвинението

specific denial

отхвърляне на цялото обвинение

general denial

отчетен месец

month under report

отчетен период

period under report

отчуждаем

dative

оферта

tender

официален валутен курс

official exchange rate

официален протест

formal protest

официално заверен

legally attested

официално опровержение

official denial

официално съм обявен за невменяем

be certified insane

официално уведомяване

formal notice

оформям договор

draw up finalize/legalize/make legal

очна ставка

confrontation, real evidence

очна ставка за идентифициране

identification parade

ощетявам

prejudice

ощетявам държавата

defraud the revenue

падеж на полица

maturity

падежна дата

due date

пазя строга секретност

observe strict secrecy

пакт за ненападение