Законите на светло Copyright 2002 Infotel - JE  
 
П Р А В Н И   Т Е Р М И Н И
Избери... А   Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Ю 
Буква "П":

ПАВЛОВ ИСК - вж. Actio Pauliana - вж. Отменителен иск. 3

ПАДЕЖ

Денят, в който трябва да се плати менителничен ефект.
Падежът може да бъде: по предявяване - плащането трябва да стане при предявяването на ефекта, но не по-късно от една година от издаването; на определен срок след предявяването - плащането трябва да стане на определен ден след предявяването или на следващите два присъствени дни, но ефектът трябва да се предяви в едногодишен срок от издаването; на определен ден след издаването - плащането ще се извърши на посоченния в ефекта ден или в следващите два присъствени дни. 3

ПАЛЕЖ

Тежко престъпление срещу собствеността. Престъплението е квалифицирано в няколко случая, посочени в НК: когато пожарът е представлявал опасност за живота на хора; когато е имало опасност да се разпростре; когато запаленото имущество представлява историческа, научна или художествена ценност; когато е последвала смърт на хора и др. Наказуем е както умишленият, така и непредпазливият палеж. 3

ПАРИ

Особен род вещи. Те са ценна книга на приносител. Издадени са от държавата или от овластена от нея емисионна институция. Материализират винаги определена стойност и са всеобщ еквивалент, поради което с тях може да се плати всякакъв паричен дълг. Те са родово определени и заместими вещи, които се определят не от купюрите, а от стойността им.
Парите са делими. Могат да се заменят и разделят съобразно наличните купюри и монети. Могат обаче да се индивидуализират, да бъдат и предмет на сделки. Според вида си биват монети и банкноти. 3

ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Задължение, което има за предмет пари. То е задължение за родови вещи. Затова плащането му става стойностно. За риска се прилагат правилата за родовите вещи. Не важи задължението да се простира вещ от средно качество, тъй като парите нямат качество. Длъжникът не може да се освободи от такова задължение с възражението, че изпълнението е невъзможно не по негова вина. 3

ПАСИВНА СОЛИДАРНОСТ

Хипотеза, при която няколко длъжници дължат една и съща престация към кредитора и последният може да я изисква изцяло от когото и да било от тях, но изпълнена от един от длъжниците, изпълнението освобождава останалите. Възниква както от закона, така и от правна сделка.
Престацията е неделима. Всеки солидарен длъжник дължи цялата престация. Макар да има множество правни връзки за една престация, правопораждащите факти за всяка връзка могат да бъдат различни. Всеки солидарен длъжник може да направи общите възражения относно пораждането и съществуването на дълга. Отделният длъжник може да направи и личните си възражения. Поначало всеки от солидарните длъжници поема равна част от дълга, доколкото не е установено друго. Това може да бъде уговорено или да произтича от вътрешните отношения. Платилият разполага с личен (регресен) или суброгаторен иск по отношение на останалите длъжници. 3

ПАТЕНТ

Документ, издаден от патентното ведомство, с който се удостоверява наличието на патентоспособно изобретение или полезен модел, авторството, приоритета и изключителното право на патентопритежателя върху изобретението или полезния модел. Издава се по искане на автора или неговия правоприемник по ред, предвиден в закона. Срокът на действието му е двадесет години, считано от датата на заявяването.
Патентът прекратява действието си при изтичане на срока, за който е издаден, при отказ на патентопритежателя, неплащане дължимата към патентното ведомство годишна такса. Той може да бъде обявен за недействителен: когато се установи, че изобретението е непатентоспособно; не е разкрита ясно и пълно същността на изобретението; установено е със съдебно решение, че патентопритежателят не е имал право на патент; предметът на патента излиза извън съдържанието на заявката или е издаден по разделна заявка извън съдържанието на по-ранна заявка. 3

ПЕНИТЕНЦИАРНО ЗАВЕДЕНИЕ

Място, където се изтърпява наказанието лишаване от свобода (вж. затвор). 3

ПЕНИТЕНЦИАРНО ПРАВО

Съвкупността на правните норми, които регулират реда и начина на изпълнение на наказанията и по-конкретно - на наказанието лишаване от свобода. Основен нормативен акт в тази област е Законът за изпълнение на наказанията. Под пенитенциарно право се разбира и науката, която разработва проблемите по изпълнение на наказанията. 3

ПЕНОЛОГИЯ

Наука за наказанието, вкл. и за неговото изпълнение.
Пенология изучава ефективност на наказанията и в частност въздействието им върху лицата, които са преминали през пенитенциарни заведения. Въз основа на анализи и други данни тя разработва методи и средства за повишаване на тази ефективност. 3

ПЕРЕМТОРНО ВЪЗРАЖЕНИЕ - (отменително)

Възражение, което изключва завинаги упражняването на субективното право. Такова е възражението, с което се предявява погасителната давност или плащане на претендираното притезание. 3

ПЕТИТОРЕН ИСК

Иск за защита правото на собственост. Основава се на правото на собственост. Съдът ще даде защита, ако се докаже правото и нарушението. При петиторен иск основанието е винаги едно вещно право. От него могат да се ползват както носителят на правото на собственост, така и носителите на ограничените вещни права. Петиторни са ревандикационният иск, негаторните искове, както и този за определяне на граница. 3

ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

Официални и частни документи, писма, бележки и др., чието съдържание има значение за разглежданото дело. Те се прилагат към делото и с тях се запознават страните в процеса. Писмените доказателства се преценяват заедно с всички други доказателства. 3

ПИШМАНЛЪК (отметнина)

Даване нещо при сключване на договор с уговорката, че всяка страна може да се откаже от договора едностранно. Ако се откаже далата страна, ще загуби даденото. Ако се откаже получилата го, ще трябва да го върне в двоен размер.( Вж. СЪЩО ЗАДАТЪК.) 3

ПЛАТЕЦ ПО МЕНИТЕЛНИЦА (акцептант)

Лицето, което трябва да плати менителницата, без да поставя условия. То е основният пряк длъжник, ако я приеме. Срещу него има пряк иск за плащане и издателят. 3

ПЛАТЕЦ ПО ЧЕК

По българското право платец по чек може бъде само банка. Законодателството на други страни допуска платец да бъде и друго лице. 3

ПЛАГИАТСТВО

Престъпление против авторското право. Осъществява се чрез издаване от свое име на чуждо произведение на науката или изкуството или на значителна част от него, както и чрез регистриране от свое име на чуждо изобретение или промишлен образец. За плагиатство се наказва и този, който, злоупотребявайки със служебното си положение, се включи като съавтор на изобретение или промишлен образец, или на произведение на науката и изкуството. Уместно би било в наказателноправната защита на авторското право да се включи и използването на авторски и издателски емблеми, знаци и други подобни. 3

ПЛОДОПОЛЗВАНЕ

Вещно право на придобиване на плодовете от вещ, без да се засяга вещта. Предмет на такова ползване могат да бъдат движими и недвижими непотребими вещи. Правото е непрехвърлимо. 3

ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ

Правен способ, изключващ правото на кредитора да иска принудително изпълнение на притезанието си. Упражнява се чрез едностранно волеизлияние на длъжника. Погасителната давност започва да тече от момента, когато правото е станало изискуемо. Течението й се прекъсва с предприемане на действия по изпълнението на правото или с признание на длъжника. При определени обстоятелства течението спира и се възобновява след като обстоятелствата отпаднат. Прекъснатата давност започва да тече отново.
Погасителната давност не погасява материално субективно право, а само правото на кредитора да търси принудителна защита. Ако длъжникът изпълни задължението си след настъпването на погасителната давност, той не може да иска връщане на даденото, дори когато не е знаел за нейното настъпване.3

ПОГАСЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

Непривеждане осъдителна присъда в изпълнение, респ. неизпълнение на наказанието след изтичане на определен в закона срок от време. Този срок е различен и се определя от размера на наложеното наказание. Най-продължителният е 20 години (при смъртно наказание), а най-краткият - две години (при наказания без лишаване от свобода). Давността се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето за изпълнение на присъдата. 3

ПОГАСЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ

Правна невъзможност за предприемане действия за търсене на наказателна отговорност поради изтичане на предвидената в закона давност. Срокът на тази давност е различен и зависи от наказанието, което се предвижда за съответното престъпление. Най-дългият срок е 20 години за деяния, наказуеми със смърт, а най-краткият - две години за деяния, за които законът предвижда наказание без лишаване от свобода. Давността се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето за осъществяване на наказателното преследване. 3

ПОДБУДИТЕЛ

Лице, което склонява другиго да извърши престъпление. Подбудителят е инициатор на престъплението, в извършването на което не участва пряко. Действията на подбудителя са решаващ мотив за оформяне решението у подбудения да извърши престъпление. Отговорността на подбудителя е ограничена само до това, за което е подбудил. Ако извършителят осъществи и друго престъпление, извън това, за което е бил подбуждан, подбудителят не носи отговорност за него.
Подбудителят се наказва с наказанието, предвидено за престъплението. Наказуемостта отпада, ако по собствена инициатива подбудителят е прекратил дейността си по склоняването и е попречил на извършване на престъплението или е предотвратил настъпването на вредните последици. 3

ПОДБУДИТЕЛСТВО

Умишлено склоняване друго лице да извърши престъпление. Дейността по подбудителството и средствата за осъществяването му могат да бъдат различни: увещание, обещания от различен характер, заплаха, подкуп и др.
Освен подбуждане към конкретно престъпление, НК обявява за престъпление и явното подбуждане към извършване на престъпление чрез проповед пред много хора, чрез разпространение на печатни произведения или по друг подобен начин. 3

ПОДКУП

Престъпление, състоящо се в даване на длъжностно лице (активен подкуп) или получаване от длъжностно лице (пасивен подкуп) пари или друга имотна облага, за да бъде или да не бъде извършено някое служебно действие или за нарушаване на служебни задължения. Престъпление е и посредничеството за даване или получаване на подкуп. По - тежко наказуем е подкупът, когато е извършен от лице , което заема отговорно служебно положение, когато е свързан с изнудване и когато е в големи размери. Наказуемостта на лицето, което дава подкупа, отпада, ако то е било изнудено да даде подкуп или ако доброволно е съобщило на властта. 3

ПОДНОВЯВАНЕ (новация)

Договор, с който се погасява задължение, като на негово място се поема ново. За да бъде валиден договорът, е необходимо: да съществува правно валиден дълг, който се погасява; да възникне нов дълг на мястото на стария; да съществува разлика между старото и новото задължение; способност на страните да се разпореждат със стария дълг; намерение на страните да новират дълга.
Новацията бива: обективна - длъжникът поема нов дълг с нов предмет или ново основание; субективна - длъжникът се замества от нов длъжник или кредиторът се замества с нов кредитор. 3

ПОДНОВЯВАНЕ НА ИПОТЕКА

Ипотеката има действие десет години от деня, в който е вписана. Това действие може да се продължи, ако вписването се поднови, преди да е изтекъл срокът. Ипотеката може да бъде вписана и след изтичането на срока, но придобива нов ред от това вписване. Подновяването става по молба на кредитора. 3

ПОДСЛЕДСТВЕН

Лице, срещу което е образувано и се води предварително производство. 3

ПОДСТАВЕНО ЛИЦЕ (сламен човек, дървена глава)

Лице, което се съгласява да изпълнява ролята на страна по сделка между други две лица. Подставеното лице участва привидно като страна в договора. 3

ПОДСЪДИМ

Обвиняемият във фазата на съдебното разглеждане на делото. 3

ПОДСЪДНОСТ

Компетентността на съда по разглеждане на наказателното дело. Подсъдността бива:
1. Материална (предметна) - определя кои от различните по степен съдилища (районен, окръжен. Върховен) са компетентни да разглеждат като първа инстанция дадена категория дела;
2. Местна - определя кой точно между еднаквите по степен съдилища е компетентен да разглежда конкретно дело. Основен принцип е, че местната подсъдност на наказателните дела се определя от местоизвършването на престъплението. Споровете за подсъдност между съдилищата се решават от Върховния съд. 3

ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

Разкрива се в две форми. Заместване в дълг, при което задължението преминава върху нов длъжник, като дотогавашният се освобождава от задължението. Преминаването става по договаряне, в което задължително участва кредиторът. Участието на стария длъжник не е задължително. Втората форма с кумулативно поемане на дълг - новият длъжник не замества, а поема задължението солидарно със стария. Това поемане става по съглашение между кредитора и новия длъжник. 3

ПОЕМНИ ЛИЦА

Лица, които в предвидените от закона случаи присъстват при извършване на определени следствени действия (оглед, освидетелстване, претърсване и др.). С тяхното присъствие се цели да се осигури и удостовери законосъобразността на тези действия. За неявяването си те отговарят като свидетели. 3

ПОЛИГАМИЯ - ВЖ. МНОГОБРАЧИЕ. 3

ПОЛИЦА - ВЖ. ЗАПИС ЗА ЗАПОВЕД. 3

ПОЛИЦИЯ

Оперативно звено в осъществяването на борбата с престъпността. Тя е пряко подчинена на министъра на вътрешните работи. Полицията има правомощия да задържа, да разпитва, да претърсва хора и помещения и да изземва предмети, свързани с престъпления, както и да проследява хора и да ги подслушва. Тези правомощия са дадени на полицията, за да предотвратява и разкрива престъпленията. Полицията е длъжна и да съдейства на следствието за събиране на доказателства, необходими за доказване на обвинението в съда. 3

ПОМАГАЧ

Лице, което умишлено улеснява извършителя на престъпление чрез даване на съвети, разяснения, обещание да даде помощ след престъплението, отстраняване на пречки, набавяне на средства, снабдяване с необходимите за извършването оръдия и др. Помагачът не участва в извършването на самото престъпление. Той се наказва с наказанието, предвидено за престъплението, като се отчита степента на участието му. Наказуемостта отпада, ако по собствена подбуда помагачът е прекратил дейността си и е попречил за извършване на престъплението или с предотвратил настъпването на престъпните последици. 3

ПОМИЛВАНЕ

Акт на държавния глава (президента), с който се опрощава изцяло или отчасти наложено наказание. Помилването обикновено се отнася до индивидуално определено лице, но може да бъде съобразено с видовете престъпления или размера на наказанията. Помилването не заличава престъпния характер на деянието. Неговият ефект се простира само до наказанието. 3

ПОПЕЧИТЕЛ

Лице, назначено от органа по настойничество и попечителство, за да оказва съдействие на непълнолетен или поставен под ограничено запрещение при извършване на правни действия.3 .

ПОПЕЧИТЕЛСТВО

Правен институт, уреждащ органите, установяващи попечителство, правата и задълженията на попечителя, прекратяването на попечителството. Под попечителство се поставят непълнолетните, останали без родители, при родители, лишени от родителски права, пълнолетните, поставени под ограничено запрещение.
Попечителят се назначава от органа но настойничество и попечителство при общината. На поставения под ограничено запрещение не се назначава попечител, когато има дееспособен съпруг или родител. Не се назначава попечител и на непълнолетен, настанен в обществено заведение. В такъв случай негов попечител е ръководителят на заведението. 3

ПОПРАВИТЕЛЕН ТРУД

Наказание без лишаване от свобода, което се изтърпява в мястото, където осъденият работи, а за лицата, които не работят, съдът определя друга подходяща работа в района на местожителството им. Това наказание се предвижда в закона за престъпления с ниска степен на обществена опасност.
Размерът на наказанието е от три месеца до една година, като от възнаграждението на осъдения се удържа определен процес в полза на държавата. Ако осъденият откаже да работи без основателна причина или напусне местоработата си, поправителният труд се заменя с лишаване от свобода, като за три дни поправителен труд се определя един ден лишаване от свобода. Това наказание е подложено на обоснована критика относно неговата ефективност и се предлага отменянето му. 3

ПОРНОГРАФИЯ

Визуални, литературни и други изображения с неприлично съдържание. По нашия НК производството. разпространяването, излагането на произведения с порнографско съдържание съставлява престъпление по разврата.3

ПОРЪЧИТЕЛ

Лице, което поема задължението да изпълни чуждо задължение, ако длъжникът не стори това. Отговорността му е солидарна с тази на главния длъжник. Може да отговаря както за цялото, така и за част от чуждото задължение. При изпълнение на задължението поръчителят встъпва в правата на кредитора и има право да иска от длъжника да му върне платеното заедно с разноските, както и да ползва другите обезпечения по задължението. 3

ПОРЪЧИТЕЛСТВО

Договор, с който лицето поема задължението към кредитор на трето лице да изпълни задължението на последното, ако то не стори това. Поръчителството обезпечава чуждо задължение. Договорът е писмен, акцесорен. безвъзмезден, каузален и едностранен.
Поръчителството поражда действия само между поръчителя и кредитора на чуждото задължение. Отговорността на поръчителя е солидарна с тази на длъжника.
Поръчителството се прекратява с погасяване на главното задължение.
Поръчителят може да прави възражения, основани както на договора за поръчителство, така и тези, които има главният длъжник. При съпоръчителство поръчителите отговарят помежду си пропорционално. 3

ПОРЪЧКА

Договор, с който доверителят възлага на довереника да извърши една или няколко правни сделки за негова сметка.
Поначало договорът е безвъзмезден. Дължи се възнаграждение на довереника, ако е уговорено. Поетите действия довереникът трябва да извърши лично. Може да ги възложи на трето лице само със съгласието на доверителя или когато се налага, за да се запазят интересите на доверителя. След изпълнение на поръчката, довереникът трябва да прехвърли резултата от сключените сделки на доверителя. Когато довереникът действа като пълномощник, правните действия от сключените действия настъпват направо за доверителя. 3

ПОСЕСОРЕН ИСК - ВЖ. ВЛАДЕЛЧЕСКИ ИСК.

3

ПОСЛЕДНА ДУМА НА ПОДСЪДИМИЯ

Право на подсъдимия, след като изслуша целия процес, да изрази своето окончателно отношение към обвинението. Законът забранява на съда да подлага подсъдимия при последната му дума на разпит. Забранява му също да ограничава времето на последната дума. Председателят на съда може да прекъсне подсъдимия, само когато той явно се отклонява по въпроси, които не се отнасят до делото. 3

ПОСТРАДАЛ (потърпевш)

Лице, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъпление или неговите наследници. То може да участва в наказателния процес като частен обвинител.
При престъпления от частен характер има право да повдига и поддържа обвинението като частен тъжител. Освен това пострадалият и неговите наследници, а така също и юридически лица, които са претърпели вреди от престъплението, могат да се конструират в процеса като граждански ищци и да искат обезщетение за претърпените вреди. 3

ПОТЕСТАТИВНО ПРАВО (преобразователно)

Субективно право, при което кредитор може да преобразува първоначалното право в друго право. Потестативно е правото на кредитора да развали договора при виновно неизпълнение на длъжника. 3

ПОТРЕБИМА ВЕЩ

Вещ, която при ползването се консумира. Затова, когато е получена в заем, не се връща същата вещ, която заемодателят е дал, а друга вещ от същия род и същото качество. Подобно е положението и при влог на пари в банка. При връщането на влога банката връща други монети или купюри, равни на номиналната стойност на предадените във влог. 3

ПРАВО НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Единствено авторът може да упражни правото да възпроизведе и разпространи произведението си. Това право той може да упражни чрез личните си действия или като предостави това право на друго лице с договор. Такова правно средство са: издателският договор, договорът за сценично представяне на произведението и пр.
Допустимо е възпроизвеждането на публикувано произведение и без съгласие на автора, и без заплащане на възнаграждение, когато копието е за лични нужди. Такова свободно копиране за лични нужди не се допуска по отношение на компютърни програми и архитектурни произведения. 3

ПРАВО НА ЗАДЪРЖАНЕ

Право на длъжник да задържа дължимата престация, докато кредиторът му не изпълни своето задължение към него, произтичащо от същото правно отношение.
Правото на задържане може да произтича от договорно или недоговорно правоотношение. Предпоставките за възникването му са: насрещно вземане на длъжника, дължима престация, която не е еднородна на насрещното вземане и конексна връзка между вземането и задължението. Конексна е връзката между тях, когато искането за изпълнение на задължението е противно на добросъвестността, почтеността и справедливостта, ако ищецът не изпълни и той едновременно своето задължение. 3

ПРАВО НА ЗАЩИТА

Конституционно право на обвиняемия (подсъдимия) и основен принцип на наказателния процес За неговото практическо осъществяване, на обвиняемия се предоставят всички допустими процесуални средства.
Съществен елемент на това право е адвокатската защита, възможността, за която се осигурява на обвиняемия от момента на задържането му или на привличането като обвиняем.
Адвокатската защита е задължителна в следните случаи: когато обвиняемият е непълнолетен или когато страда от физически или психически недостатъци, които му пречат да се защищава сам; когато за престъплението се предвижда смъртно наказание или лишаване от свобода не по-малко от 10 години; когато обвиняемият не владее български език или когато интересите на обвиняемите са противоречиви и някой от тях има защитник; когато делото се разглежда в отсъствие на подсъдимия. 3

ПРАВО НА МЪЛЧАНИЕ

Право на подсъдимия да не отговаря на въпросите, които се поставят от следователя съда. От мълчанието на подсъдимия не могат да се правя изводи за виновността му. Тук не важи презумпцията, че мълчанието означава съгласие (признание). 3

ПРАВОНАРУШЕНИЕ

Деяние, което противоречи на правна норма. В зависимост от правната област, в която се намира нормата, то може да бъде гражданско, административно, дисциплинарно, фискално и пр. Правонарушението се санкционира с предвидените в съответните закони санкции. Най-тежки правонарушения са тези, които нарушават наказателния закон - престъпленията. Те се санкционират и най-тежко с наказанията, предвидени в НК. 3

ПРАВО НА НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАМЕСТВАНЕ

Субективно право на наследяване на наследник да заеме мястото на своя наследодател и да получи дяла, който му се припада, при условие че би бил жив или достоен да наследи наследодателя си. При наследяване по заместване не съществува правоприемство между замествания и заместника. Заместникът наследява на собствено основание и е приемник на наследодателя, а не на замествания. Заместването се допуска в реда на низходящите. Допуска се в наследниците по съребрена линия, но до определена степен. 3

ПРАВО НА ПРЕВОД

Авторът има правото да променя езика на създаденото от него литературно произведение, като се запази идентичността му. Преводът може да бъде извършен както от автора, така и да предостави правото си на друго лице (преводач). При изключителното право авторът не може да извършва превода лично или да го отстъпва на трето лице за срока и на територията, уговорени в договора. При отстъпване на неизключително право той може да направи превода лично или да отстъпи правото на трети лица.
Отстъпването може да бъде възмездно или безвъзмездно.
Правото на превод след смъртта преминава върху наследниците. След изтичане на времетраенето на авторското право, произведението може да бъде превеждано свободно, но при условие, че не се променя съдържанието и не се нарушава авторството и авторското име. 3

ПРАВО НА ПРЕРАБОТКА

Само авторът може да преработва произведението си от един в друг вид. Това право се изразява още и във възможността да даде съгласие преработката да се извърши и от друго лице. Съгласието си авторът трябва да даде за всеки вид преработка. Авторът може да разреши преработката срещу възнаграждение или безвъзмездно. 3

ПРАВО НА ПУБЛИКУВАНЕ

Само авторът може да реши дали произведението може да бъде разгласено пред публика. Това право обхваща както новосъздадено произведение, така и негова преработка. То включва още: времето, мястото и начина, по който произведението ще бъде разгласено на публиката. Публикуване има, когато произведението се доведе до знанието на неограничен брой лица или, макар броят им да е ограничен, не са свързани с взаимни лични връзки. Това правомощие не може да бъде упражнено чрез принудителни мерки.
Публикуваното произведение може да се използва от други автори, да се възпроизвежда в ограничен обем, като текуща информация, публично да се използва в учебни заведения, използването на детайли и др. Правомощието се наследява. 3

ПРАВО НА СТРОЕЖ

Вещно право върху недвижима вещ, по силата на което носителят му може да държи или изгради постройка върху чужда земя и да бъде собственик на постройката, която е изградена или ще изгради в бъдеще. Носителят на правото на строеж може да ползва земята, доколкото това е необходимо за използване на постройката по предназначение. 3

ПРАВО НА УБЕЖИЩЕ

Право на чужди граждани, преследвани в своята страна за своята политическа или научна дейност, да търсят пребиваване в друга държава. Това право се прилага най-вече при лица, преследвани поради политическите си убеждения. То изключва екстрадицията. Правото на убежище е санкционирано от всеобщата декларация за правата на човек То е гарантирано и в нашата Конституция (чл. 27, ал.2). 3

ПРАВОДАТЕЛ

Лицето, което прехвърля или учредява другиму право.3

ПРАВОПРИЕМСТВО

Смяна на субектите на едно право. Праводателят прехвърля своето право на правоприемника.
Правоприемството бива: общо (универсално) - праводателят предоставя на правоприемника всички свои права, а според българското право прехвърляне на всички права на праводателя върху правоприемника е възможно при наследяване, отделяне, разделяне, влизане и сливане на юридически лица; частно (сингуларно)- праводателят прехвърля, а правоприемникът придобива само едно или няколко отделни права. Частното правоприемство е възможно между живи и при наследяване. При правоприемството важи принципът, че никой не може да прехвърли повече права, отколкото сам има.
Правоприемство има и тогава, когато праводателят не прехвърля съществуващо право, а учредява право, което дотогава не е съществувало по силата на едно свое по-силно, по-голямо право (конститутивна) сукцесия). 3

ПРАВОСПОСОБНОСТ (правосубектност)

Способността едно лице да бъде субект на правото. Според българското право правоспособен е всеки човек - местни и чужди граждани. Лица, лишени от правоспособност няма.
Човек придобива правоспособност от момента на раждането. Прекратява се с неговата смърт. Правоспособността може да бъде обща и особена. Обща - за придобиване на всякакви субективни права, и особена - за определен вид. Юридическото лице има особена правоспособност, тъй като не може да бъде субект на брачно правоотношение.
Правоспособността може да бъде ограничена, ако това предварително е предвидено в закон. Ограничението става с нарочен акт на държавен орган и то е временно и частично. Българското право не познава "гражданската смърт" - лишаване на човек от правоспособност. 3

ПРЕВЕНЦИЯ - ВЖ. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА.3

ПРЕВИШАВАНЕ ПРЕДЕЛИТЕ НА НЕИЗБЕЖНАТА ОТБРАНА

Несъответствие между защитата при неизбежна отбрана и опасността на нападението, при което срещу нападението се реагира неадекватно тежко, отколкото изисква самата отбрана (примерно нападението е с голи ръце, а нападнатият стреля в главата с пистолет). При превишаване пределите деянието на нападнатия е наказуемо. Наказуемостта отпада, ако то се дължи на уплаха или смущение. 3

ПРЕВОЗЕН ДОГОВОР

Договор, с който превозвачът се задължава да пренесе товар или пътник от едно място на друго срещу заплащане на възнаграждение. Превозвачът трябва да пази товара от приемането до предаването му, както и да го превози в надлежния срок. Носи отговорност за изгубването, погиването или повреждането на вещта, освен ако докаже, че това се дължи на непреодолима сила, на качества на товара или на опаковката, които видимо не са могли да бъдат забелязани.
Продавачът трябва да предаде товара в състояние, годно да издържи превоза, да го достави на определеното място заедно с документите, ако се изискват такива. Продавачът трябва да даде товарителница, ако превозвачът поиска това. Продавачът може да поиска от превозвача да му издаде за предадения товар товарителен запис (коносамент). В такъв случай товарът се предава на владелеца на този запис. Ако превозвачите са няколко, всички отговарят солидарно.
Превозвачът има право на задържане до заплащане на уговореното възнаграждение. Това право се упражнява от последния превозвач. 3

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЦА, ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - ВЖ. ЕКСТРАДИЦИИ. 3

ПРЕДАТЕЛСТВО

Тежко престъпление против държавата. Основните му проявни форми са: подбуждане чужда държава към война или друго враждебно действие; постъпване в редовете на неприятелска войска; подпомагане чужда държава в извършването на военни действия против Република България; предизвикване бунт или неподчинение в българската армия и др.п. 3

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

Договор, с който страните поемат задължението да сключат друг договор. Обикновено този договор се използва при договори, за които законът изисква особена писмена форма (нотариална, нотариално заверени подписи) и реалните договори. Няма обаче законна пречка този договор да предшества и други видове договори. 3

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА

Процесуално предследствено действие, чиято цел е да установи дали има основание за образуване на предварително производство. 3

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДЪРЖАНЕ

Времето, през което обвиняемият е бил задържан под стража до постановяване на присъдата. Това време се приспада при изпълнение на наказанието лишаване от свобода. Освен като мярка за неотклонение едно лице може да бъде задържано от компетентните органи в изрично посочените от закона неотложни случаи. За това незабавно се уведомяват органите на съдебната власт, които са длъжни в срок от 24 часа да се произнесат по законосъобразността на задържането. 3

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Досъдебна фаза на наказателния процес, която обхваща действия на следователя и прокурора, и има за задача, след като събере необходимите доказателства да установи дали е извършено престъпление, както и да осигури доказателствен материал за правилното решаване на делото. Предварителното производство преминава през следните стадии: образуване, разследване и действия на прокурора след завършването му (вкл. изготвяне на обвинителен акт).
Прокурорът упражнява ръководство и надзор за законност върху действията на следователя. Предварителното производство се образува при наличие на законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление. С разрешение на главния прокурор той може да бъде продължен до шест месеца. 3

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА

Най-ефикасният начин за противодействие на престъпността. Осъществява се чрез прилагане на общи и специални мерки - възпитателни, организационни, санкционни и др. За предотвратяването на престъпленията държавата създава специализирани органи. Но освен тях в тази дейност трябва да участват и други държавни и обществени органи, както и гражданите, които са заинтересувани от предотвратяването на престъпленията, защото много често те стават тяхна жертва. 3

ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ

Освобождаване от изтърпяване на част от наложеното наказание лишаване от свобода, когато осъденият с поведението си е доказал, че се е поправил и че не може да се очаква да извърши ново престъпление. За да бъде освободен предсрочно, необходимо е подсъдимият да е изтърпял фактически половината от наказанието, а в някои случаи - две трети.
Предсрочното освобождаване е условно: ако в срока, равняващ се на неизтьрпяната част от наказанието, освободеният извърши ново умишлено престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода, той изтърпява и отложената част от наказанието. Ако новото престъпление е извършено по непредпазливост, съдът може да постанови отложеното наказание да не се изтърпява или да се изтърпи изцяло, или отчасти. По отношение на непълнолетните предсрочното освобождаване е безусловно, т.е. без изпитателен срок, и то може да бъде постановено след изтърпяване на не по-малко от една трета от наложеното наказание. 3

ПРЕДУМИСЪЛ

Вид на умисъла, при който решението за извършване на престъпление е взето предварително при спокойно душевно състояние и обмисляне начина и средствата за извършването му. Това е най-тежката форма на умисъла. При някои престъпления (напр. убийство) наличието на предумисъл е законово предвидено обстоятелство, което води до налагане на по-тежко наказание. 3

ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ОБВИНЕНИЕТО

Процесуално действие на следователя, с което той уведомява заподозрения, че е привлечен в предварителното производство като обвиняем. Следователят е длъжен да разясни на обвиняемия в какво се състои обвинението и какви са неговите права. При предявяване на обвинението може да присъства и адвокат - защитник. 3

ПРЕДЯВЯВАНЕ НА СЛЕДСТВИЕТО

Процесуално действие на следователя преди окончателното приключване на следствието, при което страните (обвиняем, пострадал, граждански ищец и ответник) се запознават с всички материали по делото. Страните имат право на възражения, бележки и да искат допълнителни доказателства. 3

ПРЕДПАЗЕН КОНКОРДАТ

Способ за избягване обявяването на несъстоятелността чрез сключване на спогодба между търговец и неговите кредитори на парични задължения. При този способ обикновено търговецът получава опрощаване на част от задълженията си и създава условия за изплащане на остатъка. При предпазния конкордат активно участие взима съдът. Сключването на предпазния конкордат става под негов надзор.
Инициативата за сключване на предпазен конкордат принадлежи на търговеца, спрял плащанията си по търговските задължения. През време на производството на предпазния конкордат търговецът се намира в особено състояние и трябва към фирмата си да включи добавка "в производство за сключване на предпазен конкордат". През този период той е ограничен в своите действия. С откриване на производството спират принудителните действия по изпълнение на задълженията. Сключеният конкордат се одобрява от съда и той става задължителен за страните. 3

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ (презумпция)

Заключение, което законодателят прави в правна норма от наличието на един факт за друг неизвестен факт или право. Презумпцията улеснява доказването.
Законните предположения биват: оборими (juris tantum) - може да бъде оспорено, но оспорилата страна има задължението да докаже обратното; необорими (juris et de jure) - законът не допуска доказване на противното; процесуално-правни - те са винаги оборими; материално-прави и - те са необорими. 3

ПРЕДСТАВИТЕЛ

Лице, което действува от чуждо име и за чужда сметка по силата на закон или правна сделка (упълномощаване). Страна по възникналите правоотношения е лицето, от чието име е действуване.
В зависимост от основанието, на което е придобита представителната власт, представителят бива: законен - представителните права произтичат от закона. Законен представител е родителят на своето малолетно дете, съпрузите по поемане на задължения за задоволяване нужди на семейството и др.; пълномощник - представителната власт произтича от едностранната правна сделка - упълномощаване. 3

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Извършване на правни действия за друго лице и от негово име с непосредствено действие за него. Представителството изисква: представител, който извършва правни действия; представляван, от чието име и за чиято сметка се извършват действия от представителя. Последиците от правните действия на представителя настъпват направо в имуществото на представлявания.
Представителната власт на представителя може да възникне: по силата на закона или чрез правна сделка. Обемът й се определя от акта, създал представителството. Когато произтича от правна сделка, важи това, което упълномощителят е заявил. 3

ПРЕЗУМПЦИЯ - ВЖ. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ 3

ПРЕЗУМПЦИЯ ЗА НЕВИНОВНОСТ

Един от основните принципи на наказателното право. По силата на този принцип обвиняемият се счита за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда. 3

ПРЕКЛУЗИВЕН СРОК

Срок, в който задължително трябва да се упражни субективното право. Започва да тече от деня на възникване на субективното право. Не предпоставя поначало нарушаване на субективното право. Тече по отношение на всички. Прилага се служебно от правоприлагащия орган. С изтичането му субективното право се прекратява. Даденото в изпълнение на субективното право след изтичането на срока е дадено без основание и подлежи на връщане. 3

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРАК

Бракът по българското право се прекратява: при смърт на съпруг; при унищожаване на брака; с развод, който може да бъде по дълбоко и непоправимо разстройство или по взаимно съгласие; при обявяване смъртта на съпруг. Бракът се счита прекратен от деня на смъртта на съпруга, а в останалите случаи - от влизане на съдебното решение в сила. С прекратяването се преустановяват правните отношения, които законът свързва с брака. 3

ПРЕКЪСВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАКАЗАНИЕТО

Преустановяване изпълнението на наказанието при наличие на посочените в НПК причини: раждане в затвора - до навършване една година на детето; изключителни причини от семеен или обществен характер - до три месеца; тежко заболяване - до оздравяването; явяване на изпит в учебно заведение - до десет дни. Прекъсването се разрешава от прокурора. 3

ПРЕНАЕМАНЕ

Отдаване под наем от наемател на наетата от него вещ. С това не се освобождава от задълженията си по сключения договор за наем. Пренаемателят не може да има повече права, отколкото са правата на неговия наемодател.
Сключеният договор за пренаемане не поражда отношения между първоначалния наемодател и пренаемателя. Пренаемателят обаче е задължен спрямо първоначалния наемодател само за дължимия наем, като не може да противопостави плащанията, направени преждевременно. С прекратяването на първоначалния договор пренаемателят не може да противопостави своя договор като основание да задържи вещта до изтичане на неговото действие. 3

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

Всяко търговско дружество може: да бъде преобразувано в друг вид; да бъде разделено на няколко; от него да се отдели една част и да се обособи в самостоятелно дружество; в него да се влее или слее друго дружество. Тези преобразования зависят от решението на общото събрание на търговското дружество.
Основният въпрос е за правоприемството. При преобразуване от един в друг вид, при вливане и сливане, правоприемник е новото или поемащото дружество. Не се извършва ликвидация на дружествата, които изчезват поради правоприемството. При разделяне и отделяне на дружество също не се извършва ликвидация, но новосъздадените дружества отговарят към трети лица солидарно за задълженията, породени преди реорганизацията. 3

ПРЕСКРИБИРАНА МЕНИТЕЛНИЦА (ПРОСРОЧЕНА МЕНИТЕЛНИЦА) -

Менителница, покрита с давност. Тя може да служи като писмено доказателство за установяване задължението на издателя и акцептанта към приносителя, когато те са се обогатили в негова вреда. 3

ПРЕСТАЦИЯ

Това, което длъжникът дължи, и което кредиторът може да претендира. Престацията образува съдържанието на задължението на длъжника и корелативното право на кредитора. Престацията се определя от закона или от правна сделка.
Престацията може да бъде: положителна - за да се постигне дължимия резултат, длъжникът трябва да извърши нещо; отрицателна - резултатът се постига чрез бездействие. Престацията може да бъде еднократна или с трайно повтарящо се многократно изпълнение.
Престацията може да бъде: делима, когато може да се изпълни на части, и неделима, когато изпълнението на части е недопустимо; заместима, когато задължението може да се изпълни и от друго лице, и незаместима - когато престацията трябва да се изпълни само от длъжника.3

ПРЕСТЪПЕН РЕЗУЛТАТ

Вредните последици, причинени от престъплението. Техният характер може да бъде най-разнообразен. При някои престъпления този резултат е елемент от състава на самото престъпление (резултатни престъпления), а при други - не (формални, безрезултатни престъпления). Престъпният резултат, респ. неговата величина, размер и тежест могат да бъдат обстоятелство, което придава допълнителна квалификация на едно престъпление. 3

ПРЕСТЪПЕН СЪСТАВ (СЪСТАВ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО)

Съвкупността от посочените в закона обективни и субективни признаци, които характеризират определено престъпление и очертават неговото съдържание. 3

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Основно понятие на наказателното право. Съгласно законовата дефиниция престъплението е общественоопасно деяние, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. То може да бъде извършено чрез действия (такива са повечето престъпления) или чрез бездействия, когато самото бездействие отговаря на посочените в дефиницията принципи на престъплението. 3

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

Престъпления, наказателното преследване на които започва и се осъществява служебно от съответните съдебни органи. По тях се изготвя обвинителен акт от прокурора, който се внася в съда. Участието на прокурор при съдебното разглеждане е задължително. Цялото наказателно производство се движи служебно. 3

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР

Престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия, който поддържа и обвинението като частен тъжител. Това са престъпления с по-ниска степен на обществена опасност, като обида, клевета, лека телесна повреда и др. Кои престъпления са от частен характер, се определя в НК. 3

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА

Престъпления, които се извършват от длъжностни лица и са свързани с техните служебни задължения: користно нарушаване или неизпълнение на служебни задължения, користно използване на служебното положение, издаване на служебна тайна и др. 3

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

Група престъпления против човешката личност: убийства, телесни повреди, злепоставяне, противозаконно лишаване от свобода, издаване на чужда тайна, обида, клевета и др. 3

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО

Тежки престъпления, чиито основни състави са следните: пропаганда на война, стремеж към предизвикване на въоръжено нападение на една държава върху друга, планиране, подготвяне или водене на агресивна война, нарушаване законите и обичаите за водене на война (нечовешко третиране на пленници, изтезания на гражданското население и др.), геноцид и апартейд. За тези престъпления не се прилага давността за наказателно преследване и за изпълнение на наказанието. 3

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ НАЦИОНАЛНОТО И РАСОВОТО РАВЕНСТВО

Престъпления, насочени към нарушаване конституционния принцип на национално и расово равенство: проповядване или подбуждане към расова или национална вражда и омраза или към расова дискриминация; употреба на насилие към друго лице или имуществото му поради неговата народност, раса, религия цел; участие в тълпа, събрана за нападение на групи от населението, отделни граждани или техни имоти във връзка с националната или расовата им принадлежност. 3

ПРЕСТЪПНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ГРУПА

Формирование от две и повече лица, което си поставя за цел извършването на престъпления. Целта може да бъде обща (извършване на престъпление въобще) или извършване на определен вид престъпления (напр. престъпления, свързани с наркотици). Най-ярка форма на престъпна организация е мафията. (ВИЖ - МАФИЯ) 3

ПРЕСТЪПНОСТ

Сумарно понятие, включващо съвкупността на всички престъпления, извършени през определен период от време в определена териториална или друга единица, отличаващо се с подчертана отрицателна характеристика, висока степен на обществена опасност и тежки вредни последици. Като антисоциално явление престъпността има своя структура, обособена по различни признаци (на първо място наказателноправни) и своя динамика в една или друга посока, а така също и други характеристики (социални, демографски, икономически и пр.). Противодействието на престъпността е една от основните задачи на държавата и обществото. 3

ПРЕТЪРСВАНЕ

Процесуално действие за откриване и изземване на предмети или книжа, които могат да имат значение за делото. Извършва се по нареждане на съда или прокурора, когато има достатъчно основание да се предполага, че в някое помещение или лице се намират интересуващи делото предмети или книжа.
Претърсването и изземването се извършват в присъствието на поемни лица и на лицето, което използва помещението. За претърсването и изземването се съставя протокол. 3

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЗЕМАНЕ (цесия)

Договор, с който носителят на едно вземане (прехвърляч, цедент) го отстъпва на трето лице (цесионер). Цесията е каузален и поначало неформален договор. Има случаи, когато прехвърлянето трябва да се извърши по предвидената от закона особена форма. Прехвърлянето на ценна книга на заповед може да стане само с джиро.
Предмет на цесията могат да бъдат вземания и права. Правата трябва да бъдат прехвърлими. Не могат да се прехвърлят неимуществени права, свързани с личността на цедента. Непрехвърлимост може да се създаде от закона и от договор. Прехвърленото вземане преминава изцяло върху цесионера, заедно с обезпеченията, правото на задържане, възраженията на цедента и длъжника. За да има действие по отношение на длъжника, цесията трябва да му бъде съобщена. Съобщението трябва да направи цедентът. При възмездно прехвърляне цедентът отговаря за съществуването на цедираното право и за това, че е негов носител. 3

ПРИВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪДАТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ

Действие на съда по реализиране на отговорността, постановена с влязла в сила присъда. Начинът на изпълнение на наказанията се обуславя от вида на самото наказание. Всички въпроси и съмнения, свързани с привеждане на присъдата в изпълнение, се решават от съда, постановил присъдата. 3

ПРИВИДНА СДЕЛКА (симулативна)

Сделка, която обективно е сключена, но страните не желаят нейните правни последици. Сключена е за пред трети лица и прикрива истинските вътрешни отношения между страните. Последните са различни от тези, които нормално произтичат от сключената сделка. Привидната сделка е нищожна и не поражда правни последици за страните по делото. Третите добросъвестни лица, доверили се на привидната сделка, запазват придобитите права. 3

ПРИВИЛЕГИЯ

Призната от закона облага на едно вземане. При принудително изпълнение такова вземане се удовлетворява с предпочитание пред останалите. Привилегията е неделимо право на предпочитание. Привилегията бива: обща и особена. Обща е привилегията, която се простира върху пялото имущество на длъжника. Особена е тази, която се простира върху отделна движима или недвижима вещ на длъжника. Привилегиите имат свой ред, установен от закона. Всяко привилегировано вземане от по-преден ред се удовлетворява с предимство пред останалите. 3

ПРИВЛИЧАНЕ КАТО ОБВИНЯЕМ

Действие на следователя, с което заподозреният в извършване на престъпление се превръща в обвиняем. За това е необходимо да има достатъчно доказателства за виновността в извършването на престъпление и в същото време да липсват основания за прекратяване на предварителното производство. При привличането следователят е длъжен да запознае лицето със същността на обвинението и да му предостави всички законни средства за защита. От момента на привличането като обвиняем (ако задържането под стража не е станало преди това) гражданинът има право на адвокатска защита. 3

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Подготвителни действия, насочени към създаване благоприятни условия за извършване на намислено престъпление. Изразяват се в подготвяне на средства, намиране на съучастници, отстраняване на пречки и др. п. Приготовлението се наказва при тежки престъпления, и то само в предвидените от закона случаи. Деецът не се наказва, когато по собствена подбуда се е отказал от извършване на престъплението. 3

ПРИДОБИВНА ДАВНОСТ

Правен способ за оригинерно придобиване на вещно право върху чужда вещ чрез фактическото му упражняване в продължение на определено от закона време. Чрез нея може да придобива всеки правен субект. Обект на вещното право може да бъде движима или недвижима вещ. Не може да се придобива вещно право върху вещ, която е държавна или общинска собственост. 3

ПРИЕМАНЕ НА МЕНИТЕЛНИЦА

Приема се от платеца с поставяне на подпис на лицевата страна на менителницата. Приемането трябва да бъде безусловно и по местожителството на платеца. 3

ПРИЕМАНЕ НА НАСЛЕДСТВО

Едностранен акт на наследник, с който изразява воля за придобиване на наследството. Приемането произвежда действие от деня на откриване на наследството.
Наследството може да бъде прието направо или по опис. Приемането направо може да бъде мълчаливо (тацитно) или изрично. Мълчаливо е приемането, при което наследникът извършва действия, които недвусмислено изразяват волята му за приемане. Изричното приемане е писмено заявяване пред районния съд по местооткриване на наследството. Това заявяване се вписва в нарочна книга.
Изричното приемане, от друга страна, може да бъде и по опис. С писменото заявяване за приемане на наследството наследникът заявява, че приема наследството по опис. По това искане съдията или по делегация служител на общинския съвет извършва опис на наследството. Приелият по опис наследство отговаря за задълженията на наследодателя до размера на полученото наследство. 3

ПРИЗОНИЗАЦИЯ

Усвояване на възгледи и норми на поведение, характерни за затворниците; обуславя се обективно от пребиваването в затвора. 3

ПРИНУДА

Престъпление, състоящо се в принуждаване другиго да извърши нещо, противно на волята му, чрез използване на сила, заплашване или злоупотреба с власт. Принудата може да бъде насочена и към длъжностно лице. Това престъпление е налице и при задържане като заложник, чието освобождаване се поставя в зависимост от изпълнението на определени условия. Освен като самостоятелно престъпление принудата може да служи и като средство за извършване на други престъпления. 3

ПРИНУДИТЕЛНА ЛИЦЕНЗИЯ

По искане на заинтересовано лице патентното ведомство може да разреши ползването на изобретение и без съгласието на патентопритежателя при определени в закона условия. Принудителната лицензия може да бъде само неизключителна. При предвидени в закона условия принудителната лицензия може да бъде отнета.
Предоставянето на принудителна лицензия върху секретни изобретения може да стане само от Министерския съвет по искане на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи. 3

ПРИНЦИПАЛ

Лицето, което действува като орган на търговското предприятие и го представлява пред трети лица. В този смисъл търговец и принципал не се покриват. 3

ПРИОБРЕТАТЕЛ - ПРАВОПРИЕМНИК. 3

ПРИОРИТЕТ

Предимство във времето при регистриране на заявка за създадено изобретение или полезен модел. Предимството се отчита от деня на регистриране на заявката в патентното ведомство за издаване на патент. При две еднакви изобретения патент ще се издаде за онова изобретение, което е било заявено по-рано. 3

ПРИПОЗНАВАНЕ

Способ за установяване на произход. Припознаване може да се направи само на лице, чийто произход от единия или от двамата родители не е установен.
При припознаването припознаващият трябва да направи волеизявление пред длъжностното лице по гражданското състояние лично или писмено с нотариално заверен подпис. За направеното изявление се прави съобщение до другия родител, ако е известен, и до припознавания, ако е пълнолетен. Ако не постъпи възражение в тримесечен срок, припознаващият се вписва за родител в акта за раждане на припознатия.
Припознаването обаче може да бъде оспорено от детето и от всяко друго лице, което има правен интерес. 3

ПРИРАЩЕНИЕ

Срастване по естествен или изкуствен начин на две вещи, с което едната - главната вещ - се увеличава. 3

ПРИСВОЯВАНЕ

Престъпление против собствеността. Състои се в присвояване на чужда движима вещ или пари, които лицето владее или пази. Присвояване има и когато част от вещта принадлежи на присвоителя. Квалифициращи обстоятелства при присвояването са: качеството длъжностно лице, размерът на присвоената вещ или сума, качествата на вещта (археологическа, историческа, художествена или друга културна ценност) и др. Заместването или възстановяването на присвоеното имущество е обстоятелство, което квалифицира престъплението в по-леко. 3

ПРИСПАДАНЕ ОТ НАКАЗАНИЕТО

Зачитане при изпълнение на наложено наказание лишаване от свобода или поправителен труд времето, през което осъденият е бил задържан в изпълнение на мярка за неотклонение. Приспада се и времето, през което е бил задържан за друго престъпление, производството по което е било прекратено или делото е завършило с оправдателна присъда. 3

ПРИСЪДА

Акт на наказателния съд, с който приключва съдебното разглеждане на делото в първата инстанция и с който се отговаря на въпросите на наказателното преследване: има ли извършено престъпление и подсъдимият ли е негов извършител; каква с правната квалификация на престъплението подлежи ли подсъдимият на наказание и какво трябва да бъде то; да се приложи ли условното осъждане; да се уважи ли гражданският иск и в какъв размер и др.
Присъдата трябва да почива на доказателства, установяващи вината и отговорността, а не на улики и предположения.
Присъдата може да бъде осъдителна или оправдателна. Осъдителна присъда се постановява, когато обвинението е доказано по несъмнен начин; всяко съмнение се тълкува в полза на подсъдимия.
Присъдата се състои от две части: диспозитив и мотиви. В диспозитива се излага решението на съда, а в мотивите -съображенията за това въз основа на преценка на събраните доказателства. Всяка първоинстанционна присъда (без тези, постановени от Върховния съд) подлежи на обжалване пред по-горната съдебна инстанция. 3

ПРИСЪДЕНО НЕЩО (RES IUDICATA)

Действие на влязлата в сила присъда. Изразява се в неотменяемост на присъдата по реда на обжалването (формална законна сила), забрана за повторно разглеждане на обвинение за същото престъпление (материална законна сила - (вж. non bis in idem), изпълняемост на присъдата, респ. на наложеното наказание и задължителност за учрежденията, длъжностните лица и гражданите. С осъдителната присъда отпада презумпцията на невиновност на подсъдимия. 3

ПРИТЕЗАТЕЛНО ПРАВО

Вид субективно право, което дава власт на неговия носител да изисква от останалите субекти извършването или неизвършването на нещо. 3

ПРИХВАЩАНЕ НА НАСРЕЩНИ ДЪЛГОВЕ (КОМПЕНСАЦИЯ)

Погасяване на две насрещни еднородни престации, дължими между едни и същи страни.
Предпоставките за прихващане са: идентичност на субектите; насрещни, изискуеми, заместими и ликвидни задължения. Компенсацията погасява задължението до размера на по-малкото от тях. Остатъкът остава непогасен и подлежи на изпълнение. Компенсацията се упражнява чрез едностранно волеизявление. Недопустима е компенсацията при умишлени непозволени деяния, при несеквестируеми вземания, издръжка при данъци.
Компенсацията може бъде упражнена извънсъдебно и съдебно. Съдебно тя се упражнява чрез възражения по иск за изпълнение на едно от задълженията или чрез насрещен иск. Компенсацията може да бъде още договорна - когато липсват законните условия за компенсация, но страните постигнат съгласие да я направят въпреки това; факултативна - когато в полза на едната от страните съществува пречка за компенсиране, но тя се отказва от това си право. Компенсацията има действие от деня, в който прихващането е могло да стане. 3

ПРИЧИННА ВРЪЗКА В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО

Отнася се до връзката между деянието и резултата, при която деянието е причина, а резултатът - следствие. Наличието на причинна връзка между двете съставки е необходим обективен елемент на престъплението, който съставлява предпоставка на наказателната отговорност. Едно лице може да носи такава отговорност само ако престъпният резултат се дължи на негово виновно деяние. 3

ПРОБАЦИЯ

Наказание, което се състои в полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото под надзора на пробационна служба, както и във възлагане на други задължения; възстановяване на щетите, провеждане на лечение, задължение осъденият да не напуска определено място, да не посещава посочени в присъдата места, да се включи в квалификационни курсове и др. Пробацията се постановява за определен срок. При неизпълнение на задълженията се заменя с лишаване от свобода. Като наказание пробацията съществува в законодателствата на много западни държави, но в нашето наказателно право още не е намерила място. 3

ПРОДАЖБА

Употребява се в два смисъла:
1. Договор, с който продавачът се задължава да прехвърли на купувача вещно право или вземане срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати;
2. Правен институт, регулиращ отношенията, възникнали по повод сключения между страните договор за продажба. 3

ПРОДАЖБА НА НАСЛЕДСТВО

Наследник може да продаде съвкупността от права и задължения, които наследодателят му е оставил като наследство. Продажбата на наследство може да се извърши само след като наследството е открито. Продажбата на неоткрито наследство е нищожна. Договорът е формален. Той трябва да бъде извършен в писмена форма с нотариално заверени подписи на страните. Продавачът гарантира само своето качество на наследник. Този договор няма действие по отношение на третите лица, особено кредитори на наследодателя. Те могат да искат плащане на вземанията си от наследника продавач, независимо от извършената продажба. 3

ПРОДУЦЕНТ

Физическо или юридическо лице, което организира създаването и осигурява финансирането на филм или аудио-визуално произведение. Той има изключителното право за размножаване на произведението, публичното му прожектиране, излъчването му по безжичен път или предаването му чрез кабел или друго техническо средство, възпроизвеждането му върху видеоносители и тяхното разпространение, както и правото да разрешава превода, дублирането и субтитрирането на текста. Той може да отстъпва тези си права на други лица. 3

ПРОДЪЛЖАВАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Престъпление, при което две или повече деяния, всяко от които осъществява един или различни престъпни състави, извършени през определен период от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предходните - всички тези деяния се третират като едно престъпление, за което се налага едно наказание (напр. извършване на поредица от кражби). Ако отделните деяния имат различна правна квалификация, налага се наказание по най-тежката. 3

ПРОДЪЛЖЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Престъпление, чието извършване представлява непрекъснато осъществяване на състава му, докато не настъпят обстоятелства, които го прекратяват (напр. отклонение от военна служба). 3

ПРОИЗХОД

Правен институт, който урежда връзката между родител и дете. Законът използва за установяване на произхода три способа:
а) презумпиране на родствената връзка. Законът счита, че майка е жената, която е родила детето, а баща - съпругът на майката, когато детето е родено през време на брака или триста дни след прекратяване на брака;
б) установяване на произхода по съдебен ред. По съдебен ред могат да се оборят презумпциите на закона, а когато презумпциите са неприложими или оборени, да се установи кой е родителят;
в)припознаването. Недопустимо е обаче оспорването на майчинството, когато жената е родила дете, заченато от генетичен материал на друга жена, както и бащинството, когато детето е заченато с генетичен материал на друга жена или майката е оплодена изкуствено с писменото съгласие на съпруга, дадено пред управител на здравното заведение. 3

ПРОКУРИСТ (ТЪРГОВСКИ УПРАВИТЕЛ)

1. Доверен човек, пълномощник на стопанско или търговско предприятие да сключва сделки от името и за сметка на предприятието. [лат.] 1
2. Физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец (едноличен търговец, търговско дружество, кооперация) да управлява фирмата му срещу възнаграждение. Упълномощаването е писмено, с нотариално заверен подпис, вписва се в търговския регистър по партидата на търговеца, като се представя и образец от подписа на прокуриста. При подписване на документи прокуристът под фирмата на търговеца добавя и наличието на прокуратурата.
Прокуристьт има право да извърши всички сделки, свързани с дейността на търговеца, да го представлява, да упълномощава други лица за извършване на отделни действия.
Прокуристьт няма право обаче да упълномощава другиго със своите законни права. Без специално упълномощаване не може да отчуждава недвижими имоти на търговеца. Ограничаването на правата на прокуриста няма действие по отношение на третите лица.
Прокуристьт може да бъде назначен и за дейността на отделен клон. 3

ПРОКУРОР

1. Съдебен служител, назначен от държавата лице, което следи за спазване, изпълнение на законите. Главен прокурор на републиката
2. Съдебен служител, представител на обвинението в съдебен процес; обвинител. Реч на прокурора. 1
3. Орган на предварителното производство в наказателния процес. Прокурорът повдига и поддържа обвинението по дела от общ характер. В изпълнение на тази задача той ръководи предварителното производство, участва в съдебното дело като държавен обвинител, упражнява надзор за законност във всички стадии на процеса.
В съдебните прения произнася прокурорска реч, в която прави анализ на доказателствата и изказва своето становище по обвинението и наказанието. Ако счете, че обвинението не е доказано, прокурорът го оттегля. Той има право да обжалва чрез протест всички първоинстанционни присъди.
ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР има мандат от седем години. 3
4. Прокурорите, подчинени на главния прокурор, повдигат наказателни обвинения, упражняват надзор върху изпълнението на наказания и други принудителни мерки, участват в граждански дела, когато това се изисква по закон. 4

ПРОКУРАТУРА

1. Орган на държавната власт, който бди за спазване на законите и привлича под съд нарушителите им.[лат.] 1

ПРОЛОНГАЦИЯ

Продължаване срока на изпълнение на задължението.3

ПРОСТИТУЦИЯ

Неморално, антиобществено явление. Без да наказва самата проституция, НК предвижда деяния, свързани с нея, които обявява за престъпления: склоняване към проституция, системно предоставяне на помещение, отвличане на лице от женски пол и използването му за проституционна дейност, сводничество. 3

ПРОТЕСТ

1. Писмен акт на прокурор, с който той изразява становището си за незаконосъобразност по отношение на административен акт или съдебно решение и иска тяхната отмяна.
2. При менителничните ефекти. Писмено удостоверяване от нотариус, че е представен пред него менителничен ефект, по който платецът е отказал да го плати. За протест менителничният ефект трябва да се представи в един от двата присъствени дни след падежа. Без протест приносителят не може да упражни обратните искове срещу издателя, джирантите и поръчителите. Приносителят на менителничния ефект може да бъде освободен от протест, ако издател, джирант или поръчител напише върху записа "без протест", "без разноски" или друг равнозначен израз. Уговорката, написана от джирант или поръчител, важи само за написалите го.3

ПРОТИВОЗАКОННО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Престъпление, което се състои в отнемане свободата без правно основание. Специални състави на това престъпление са случаите на настаняване и задържане в здравно заведение за душевно болни, без да има основание за това, както и отвличане на лице. 3

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНА ПРОЯВА

Деяние със сравнително ниска степен на обществена опасност и друга общественоукорима простъпка, извършено от малолетен или непълнолетен, при което спрямо извършителя се вземат възпитателни мерки по Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните: мъмрене, предупреждение, поставяне под възпитателен надзор, настаняване в ТВУ или някоя друга инстанция, посочена в закона. 3

ПРОТИВОПРАВНОСТ

Качество на престъпното деяние, изразяващо се в противоречие между него и правна норма. Счита се от някои автори, че противоправността е самостоятелен елемент в дефиницията на престъплението и една от предпоставките за наказуемост. 3

ПРОЦЕСУАЛНИ СРОКОВЕ

Срокове, установени в НПК за извършване на определени действия. Пропускането им може да има сериозни последици за страната, която е трябвало да се съобрази с тях. Такива са примерно срокът за обжалване на присъдата, за подаване на тъжба от пострадалия по престъпление, което се преследва по тъжба, и др. 3

ПРЯК УМИСЪЛ (DOLUS DIRECTUS)

Умисъл, при който деецът иска настъпването на престъпния резултат и съзнателно се насочва към него. В съдържанието на прекия умисъл се включва и преследваната цел. 3

ПСЕВДОНИМ

Свободно избрано име, с което човек се изявява в обществото. Обикновено псевдоним се използва от писатели, журналисти, художници, артисти и др. Псевдонимът не може да замести името в официалната дейност на лицето. Допуска се обаче псевдонимът да се добави към името. Няма пречка по реда на промяната на името то да бъде заместено от псевдонима. Псевдонимът също се ползва със защита. Законът не съдържа правила за неговото формиране. 3

ПСИХИАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Експертна дейност, подпомагаща съда при решаване на въпроси относно душевното здраве на подсъдимия, неговата вменяемост, психосоциалните подбуди на престъплението и др. В някои случаи законът задължава съда да изслуша психиатрична експертиза.
Тези случаи са: когато съществува съмнение относно вменяемостта на подсъдимия и преди това - на заподозрения и обвиняемия; относно неговата или на свидетел способност с оглед на психическото състояние правилно да възприема фактите, които имат значение за делото, и да дава достоверни обяснения или показания за тях.
Психиатричната експертиза е необходима по дела, подсъдими по които са непълнолетни, за изясняване въпроса дали непълнолетният е действал с разум, т.е. дали е разбирал свойството и значението на своето деяние и дали е бил във възможност да ръководи постъпките си. Заключението на психиатъра ориентира съда в съществени проблеми при решаването на делото, вкл. и такива, които имат отношение към наказанието. 3

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

Експертна дейност в следствената и съдебната работа за изясняване на въпроси, отнасящи се до субективната страна на престъплението и до психологическата обосновка на деянието.
Практикува се най-често при дела, обвиняеми по които са непълнолетни. С помощта на психолог се изясняват мотивите за извършване на престъплението, ролята на социалните въздействия върху извършителя, взаимоотношенията с жертвата, психологичните основи на конфликта, преминал в престъпление и др.
Психологичната експертиза може да окаже помощ на съда в насочване към най-подходящо по вид и размер наказание с оглед постигане максимален възпитателен ефект на присъдата и да предпази от душевни травми, което едно неподходящо наказание би причинило. С помощта на психолог може да се направи и индивидуална криминологична прогноза, която да очертае психологическото и психосоматичното развитие на подсъдимия в бъдещ период, което също би помогнало на съда при решаване на дилемата по дела на непълнолетни - дали да наложи наказание, или да се ориентира към възпитателна мярка. 3

ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Предприятие на държавата или общината, което не е преобразувано в търговско дружество по смисъла на Търговския закон. 3

ПУБЛИЧНОСТ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Едно от основните начала на процеса, по силата на което всеки гражданин, който желае, може да присъства при разглеждането на наказателно дело в съдебно заседание. Принципът на най-широка публичност се проявява при т.нар. показни процеси. Публичността може да бъде ограничена, когато делото се разглежда при закрити врата. Такова ограничаване се налага за запазване на държавна тайна или на нравствеността, както и за предотвратяване разгласяването на факти от интимно естество. Във всички случаи обаче присъдата се обявява публично. 3

ПЪЛНОЛЕТЕН

Лице, навършило 18-годишна възраст. С пълнолетието лицето добива пълна дееспособност, ако не бъде поставено под запрещение. Може да извършва всякакви правни действия лично. 3

ПЪЛНОЛЕТИЕ

Навършване на осемнадесет годишна възраст. С пълнолетието лицето придобива пълна дееспособност, ако не бъде поставено под запрещение. С навършване на пълнолетието се прекратява попечителството. 3

ПЪЛНОМОЩНО

Едностранна сделка, с която упълномощителят създава представителна власт на пълномощника, за да действува от негово име и за негова сметка.
Пълномощното трябва да бъде във формата, в която пълномощникът ще извърши правните действия. Когато обаче действието трябва да се извърши в нотариална форма, пълномощното трябва да бъде писмено и с нотариално заверен подпис на упълномощителя.3

Pacta servanda sunt.

Договорите трябва да се изпълняват.(Принцип в международното право.)2

Patere quam ipse fecisti legem.

Изпитай (върху себе си) закона, който сам си направил. 2

Paterna paternis, materna maternis.

Бащиното на тези по бащина линия, майчиното на тези по майчина линия.(Стара формула за наследяване.) 2

Pede poena claudo

(Хораций, Оди, III, 2, 32) Наказание с куц крак = закъсняло наказание.(Според поета такова наказание създава условия престъплението да се повтори.) 2

Pendente conditione (висящо положение)

При сделки под условие до настъпване на събитието сделката и породеното от нея правоотношение се намира в неопределено състояние. Последиците настъпват по право с настъпването на условието. При прекратително условие, последиците се прекратяват и сделката се смята за нестанала от деня на сключването, ако не е уговорено друго. При отлагателно условие последиците от сделката се пораждат от деня на настъпването на събитието.2

Per maiõra (vota).

С болшинството от гласовете. 2

Petitio principii.

Искане да се даде принципът. (Когато се прави извод на основа на положение, което само се нуждае от доказателство.) 2

Praema missis praemittandis.

Като се премахнат нещата, които трябва да се премахнат = с необходимите поправки.2

Primo occupanti.

На този, който пръв завземе. (Правило за получаване на собственост върху нещо.)2

Pro domo sua.

За своя дом.(Заглавие на реч на Цицерон, произнесена против Клодий, който искал да бъдат конфискувани имотите му.- Изразът сега се употребява в смисъл "лично за себе си".) 2

Pro et contra.

За и против. 2

Pro forma.

За форма, формално. 2